Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-193/29.11.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

     З А П О В Е Д

 

№ РД – 10 – 193  

Бургас, 29.11.2018год.

Във връзка със заявен инвестиционен интерес относно учредяване право на строеж в ПИ 07079.831.268 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, за изграждане на открит басейн със застроена площ 112,75 кв.м., техническо помещение с площ 30,25 кв.м., прилежаща инфраструктура към басейн с площ 230,45 кв.м., включваща площадка, подход и стълбище, и лятна кухня със застроена площ 160 кв.м. или обща площ 533,45 кв.м., съгласно Виза за проектиране № 432/18.10.2018г., издадена от главния архитект на община Бургас, като взех предвид становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-216/28.11.2017г., изразено в протокол от 18.10.2018г. и становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-218/28.11.2017, изразено в протокол от 08.11.2018г. и на основание чл.58, ал.2 от ЗДС във вр. с чл.60, ал.1 и чл.43, ал.1 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

      Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване безсрочно право на строеж в ПИ 07079.831.268 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, актуван с АЧДС № 8097/17.08.2017г. за изграждане на открит басейн със застроена площ 112,75 кв.м.,техническо помещение с площ 30,25 кв.м., прилежаща инфраструктура към басейн с площ 230,45 кв.м., включваща площадка, подход и стълбище, и лятна кухня със застроена площ 160 кв.м. или обща застроена площ 533,45 кв.м., съгласно Виза за проектиране № 432/18.10.2018г.

Първоначална тръжна цена – 43 000 лв. (четиридесет и три хиляди лева).

На основание чл.45, ал.1 и ал.2 от ЗДДС не се начислява ДДС.

   Търгът да се проведе на 08.01.2019г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 3000 лв. (три хиляди лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 07.01.2019 г.

 Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

            Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за учредяване право на строеж не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

    

  УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост № 8097/17.08.2017г.

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за отстъпено право на строеж

- декларация за оглед

- декларация свързани лица на основание чл.48б от ЗДС

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

- виза за проектиране № 432/18.10.2018г.

- обяснителна записка

- извлечение от експертната оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

 Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 07.01.2019г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 07.01.2019г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС“ и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

         ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : четвъртък, 29 ноември 2018 15:23 горе назад 600 pdf