Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Стратегическото планиране в България, за постигане целите на регионалното развитие се осъществява чрез:

1. Национална стратегия за регионално развитие;

2. Областни стратегии за развитие.

Областните стратегии за развитие са стратегически документи за определяне на регионалната политика, прилагана на ниво област, които конкретизират и съответстват на предвижданията на Националната стратегия за съответния период съобразно специфичните проблеми и потенциал на съответните области и районите за целенасочено въздействие в тях.

Областната стратегия за развитие определя целите и приоритетите за развитие на областта, както и мерките за постигането им. Разработват се в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие и съдържат:

1. анализ на икономическото и социалното състояние на областта;

2. специфичните дългосрочни цели и приоритети за развитие на областта и районите за целенасочено въздействие;

3. организация и координация на дейността за постигане на целите;

4. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията;

5. схема за устройство.

Значението на областната стратегия за развитие се определя не само от консолидиране на цялата териториална общност в основните стратегически направления на развитието, но и да служи като ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. Хоризонтът на посочения стратегически документ обхваща периода 2005-2015г., като той съдържа само основните действия, насочени към реализиране на целите и няма инвестиционен характер.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БУРГАС
за периода 2005 - 2015 г.

[ pdf - 2.2 Мb ] [ doc - 3.2 Mb ]

 

Added : Friday, 19 April 2013 00:00 top back 2110 pdf