Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ВАЖНО съобщение за застъпници

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с процедурата по регистрация на застъпници в конкретни секции и справките, които извършват „Информационно обслужване”АД е необходимо списъкът с имената и останалите данни – пореден номер, ЕГН и № на СИК, да бъдат попълнени в таблица Excel. Същата може да изтеглите от ТУК.

 

Указания за попълване на Excel таблицата:

 

Колона 1- „№”: В случай, че подавате застъпници в различни дни на различни файлове, поредния номер в новия файл следва поредността от предходния файл.

Пример: Подавате Приложение 40 и таблица Excel, в която последния предложен застъпник е пореден номер 50. При следващо подаване на застъпници таблицата Excel започва с номер 51.

 

Колона 2: „Три имена за застъпника”: Изписват се трите имена на предложеното лице

Колона 3: „ЕГН”: ЕГН се изписва без разстояние между цифрите

Колона 4: „Секция/РИК”: В тази колона се изписва 9 цифрения номер на секционната избирателна комисия, без разстояния, тирета или други символи между цифрите. Следвайте поредност от по-малко към по-голямо.

 

Пълната номерация на откритите секционни избирателни комисии по общини може да изтеглите от ТУК.

 

Пример за попълване на таблица Excel- приложение към заявлението за регистрация на застъпници:

 

 

Към № от входящия регистър

 

 

Три имена на застъпника

ЕГН

Секция/РИК

 1

 Иван Иванов Иванов

8001010000

020100001

 2

 Петър Петров Петров

7001010000

020100002

 3

 

 

 

 

Неправилното попълване на данните на застъпниците, затруднява и забавя извършваната проверка, която извършва „Информационно обслужване”АД. Без тази проверка регистрацията на застъпниците е невъзможна.

Added : Friday, 03 May 2013 00:00 top back 4004