Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-28/03.04.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09 - 28

Бургас  03.04.2013 г.

 

     В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, открит със Заповед №РД-10-08/11.01.2013г на нежилищния имот – частна държавна собственост, находящ се на ул. "К. Фотинов" № 28, гр. Бургас, представляващ втори етаж на построената в имота двуетажна сграда, със застроена площ за целия етаж 163,83 кв.м., състоящ се от двата самостоятелни обекта, с два отделни входа, а именно 07079.610.466.1.2 с площ от 84,30 кв.м. и 07079.610.466.1.3 с площ от 79,53 кв.м., актуван с АЧДС 4189/14.06.2007 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.
        Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 15.02.2013г., видно от който на търга са се явили 3 - ма /трима/ участника, представили оферти отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга  и на основание чл. 13, aл. 5 от ППЗДС е издадена Заповед № РД-09-17/22.02.2012 г., с която за спечелил търга и наемател на гореописания недвижим имота е определен“ПРИМОТУРС” ЕООД. Посочената заповед е обявена и  получена от дружеството на 27.02.2013 г.влязла в законна сила на 13.03.3013 г., след изтичане на заканоустановения 14- дневен срок за обжалване, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗДС, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, дружеството е длъжно да заплати  дължимите суми. Тъй като в указания срок не са извършени плащанията, определени с посочената заповед и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗДС се приема, че “ПРИМОТУРС” ЕООД  се отказва от сключването на сделката, като внесения от него депозит се задържа. Предвид предоставената с чл. 57, ал. 3 възможност и на основание на резултатите, отразени в протокола на тръжната комисия от 15.02.2013 г., видно от които класирано на второ място е „ВЕНИС МАРИНА” ЕООД и на основание чл. 57, ал. 3, във връзка с чл. 13, aл. 3, 4 и 5 от ППЗДС и във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

       1. Определям“ВЕНИС МАРИНА” ЕООД,вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания,с ЕИК 201283884, със седалище и адрес на управление: ........................., представлявано от .............................., с ЕГН .....................,  за спечелило търга за наемател на нежилищния имот – частна държавна собственост, находящ се на ул. "К. Фотинов" № 28, гр. Бургас, представляващ втори етаж на построената в имота двуетажна сграда, със застроена площ за целия етаж 163,83 кв.м., състоящ се от двата самостоятелни обекта, с два отделни входа, а именно 07079.610.466.1.2 с площ от 84,30 кв.м. и 07079.610.466.1.3 с площ от 79,53 кв.м., актуван с АЧДС 4189/14.06.2007 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.        
       
       2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за  месечен наем в размер на  3 492/три хиляди четиристотин деветдесет и  два / лева, без ДДС.
 
        3. Плащането на наемната вноска в размер на 3 492/три хиляди четиристотин деветдесет и  два/ лева, без ДДС, или  с включен ДДС 4 190, 40/четири хиляди сто и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева,  да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
 
3.1. Задължавам  дружеството, определенозанаемател в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
 
        - 4 090, 40/четири хиляди и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева, съставляващи разликата с наемната цена с включен ДДС и внесения депозит 100 /сто/ лева,  по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
          
            - 4 190, 40/четири хиляди сто и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева, съставляваща гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 месечен наем с включен ДДС,  платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас,. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.
            4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
            5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т. 3.1 сума в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас един оригинал от  платежния документ.
            Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.
            6.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.
             7. Възлагам на Началник отдел „АФСД” да организира трансформирането на задържания депозит от 100 лв. внесен от “ПРИМОТУРС” ЕООД  в приход на републиканския бюджет.
 
       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.
 
         Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
   Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.
 

Константин Гребенаров

Областен управител на Област Бургас

мн,ссд

Added : Wednesday, 03 April 2013 00:00 top back 1802 pdf