Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 РД-10-51/14.03.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ЗАПОВЕД

 № РД-10-51

Бургас, 14.03.2013 г.

 

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като взех предвид изразеното в протокол № 80-00-472/11.12.2012 г. становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-260/27.11.2012 г., на Областен управител на област Бургас за откриване на тръжна процедура и с оглед ефективното използване на имота – частна държавна собственост, бивша почивна станция на БНБ, при съобразяване на лошото състояние на сградите, предмет на търга, стойността на необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на обектите, оценени на 83 822 лв., както и с цел намиране на инвеститор за подобряване състоянието на сградния фонд,

 З А П О В Я Д В А М:

            Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ бивша Почивна станция на БНБ, находяща се в гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 10, състояща се от следните 3 сгради: 1) Сграда с идентификатор 53045.502.319.1 по КККР на гр. Обзор, на 2 етажа, със застроена площ 83 кв. м.; 2) Сграда с идентификатор 53045.502.319.2 по КККР на гр. Обзор, на 1 етаж, със застроена площ 31 кв. м.; 3) Сграда с идентификатор 53045.502.319.3 по КККР на гр. Обзор, на 1 етаж, със застроена площ 75 кв. м., ведно с терена, съставляващ поземлен имот с идентификатор 53045.502.319 по КККР на гр. Обзор, с площ 871  кв. м, актуван с АЧДС 5854/19.03.2012 г., одобрен от Областен управител на област Бургас. Строителното състояние на сградите е лошо, като стойността на необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на обектите възлизат на 83 822 лв.
              Предназначение на имота – за курортно-рекреационна дейност и търговски обект.
Първоначална наемна цена – 665 лв. /шестстотин шестдесет и пет лева/ месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща до 10 – то число в началото на всеки месец. За поставяне на маси на открито към заведение за хранене, функциониращо в имота и обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията върху дворното място, ще се събира допълнително обезщетение за заетата площ.  
При евентуално допускане на надстрояване/пристрояване, условията за реализирането на проекта и за ползване ще се уточняват допълнително, като при всички случаи новоизграденото ще запази статута си на държавна собственост.
 Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 000лв.
Търгът да се проведе на 23.04.2013 г. от 11.00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.
Определям депозит за участие в търга в размер на 500 лв. /петстотин лева/, вносим по банкова сметка  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 22.04.2013г.
Определям стъпка за наддаване в размер на 20,00 лв. (двадесет лева).
Предназначението на имота е за търговска дейност идо участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.
             Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация
    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост                                                        

- скици на сградите и терена

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

  Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.
   Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 22.04.2013 г.
   Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.
   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 22.04.2013 г.
     За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
     Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, да се изложи на таблото за съобщения в кметство гр.Обзор както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
Възлагам на началника на отдел "ДС" да организира съвместно с гл. специалист -"Връзки с обществеността" - Елена Ясенова обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел " Държавна собственост ", началник отдел "АФСД " и на гл. специалист "Връзки с обществеността" за сведение и изпълнение.
 
 

 

                                                    /п – не се чете/

 КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 бж/ссд 

Added : Wednesday, 20 March 2013 00:00 top back 1642 pdf