Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 РД-09-6/06.02.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД-09-6

Бургас, 06.02.2013 г.

 

                        В Областна администрация – Бургас, в изпълнение на Заповед № РД-10-274/19.12.2012 г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ магазин - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.241.1.3 по КККР на гр. Бургас, с полезна площ 102,04 кв.м. находящ се в партера на триетажна сграда на ул. "Александровска" № 26, гр. Бургас, в УПИ IV, кв. 44 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас (съответстващ на ПИ № 07079.610.241 по КККР на гр. Бургас), актуван Акт за частна държавна собственост № 2547/06.06.2002 г. на Областен управител на област Бургас

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 29.01.2013 г. и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС

 

                          З А П О В Я Д В А М :
 
                         1. Определям “ВЕСЕЛИНА БИС” ООД за спечелил търга и за наемател на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ магазин - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.241.1.3 по КККР на гр. Бургас, с полезна площ 102,04 кв.м. находящ се в партера на триетажна сграда на ул. "Александровска" № 26, гр. Бургас, в УПИ IV, кв. 44 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас (съответстващ на ПИ № 07079.610.241 по КККР на гр. Бургас), актуван Акт за частна държавна собственост № 2547/06.06.2002 г. на Областен управител на област Бургас
                       
                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна ценав размер на 2400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), без вкл. ДДС или 2880 лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева), с вкл. ДДС.
                                                                
                     2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 2880 лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева), с вкл. ДДС да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
 
                          2.2. Oт първата вноска да се приспадне внесеният депозит за участие в търга.                            
                          3. Задължавам  “ВЕСЕЛИНА БИС” ООД, определенозанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
                          3.1. 2 380 лв. /две хиляди триста и осемдесет лева/, съставляващи разликата между наемната цена за първия месец, с включен ДДС и внесеният от него депозит за участие в търга в размер на 500 лв. /петстотин лева/ по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
                          3.2.Гаранция за изпълнение на задълженият                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    а си по договора в размер на 2880 лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева), платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.
                         4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
                    5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 3 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.
                          Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.
                         6.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.
                         
                          Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
 
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.
 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ                                               

Областен управител на област Бургас                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

бж

Added : Friday, 08 February 2013 00:00 top back 1638 pdf