Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 РД-09-18/22.02.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД – 09 - 18

Бургас  22.02.2013 г.

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, открит със Заповед №РД-10-7/11.01.2013г години на жилищен имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент с площ от 72 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, находящ се в гр. Обзор, ул. „Славянска" № 7, вх. 1, ет. 1, ляв, в сграда с идентификатор 53045.504.20.1 и съответно складово помещение, намиращо се в паянтова сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актувани с Акт за държавна собственост № 3411/2004 и № 3413/2004 г.
        Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 15.02.2013г., видно от който на търга са допуснати  3/три/ участника, представили оферти отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга  и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС.

  

З А П О В Я Д В А М :

         1.Определям ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ЧАКЪРОВ, с ЕГН …………………….., с лична карта№ …………….., издадена на …………… от МВР – гр. …………., с постоянен адрес: гр. …………………..,за спечелил търга занаемател на жилищен имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент с площ от 72 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, находящ се в гр. Обзор, ул. „Славянска" № 7, вх. 1, ет. 1, ляв, в сграда с идентификатор 53045.504.20.1 и съответно складово помещение, намиращо се в паянтова сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актувани с Акт за държавна собственост № 3411/2004 и № 3413/2004 г.

              2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за  месечен наем в размер на  179(сто седемдесет и девет/ с ДДС.
             3. Плащането на наемната вноска в размер на 179/сто седемдесет и девет/ лева с включен ДДС, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна дминистрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
3.1. Задължавам  лицето, определенозанаемател в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
          - 94/деветдесет и четири/ лева, съставляващи разликата с наемната цена и внесения депозит от 85/осемдесет и пет/ лева,  по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
           
            - 179/сто седемдесет и девет/ лева, съставляваща гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 месечен наем с включен ДДС,  платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас,. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.
 
            4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
            5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т. 3.1 сума в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас един оригинал от  платежния документ.
            Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.
            6.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.
          7. Отдел “АФСД” служебно да прехвърли внесения депозит  по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
       
       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.
 
         Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
   Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.
  

  Kонстантин Гребенаров /п/

Областен управител на Област Бургас

 

 

мн,ссд

 

Added : Monday, 25 February 2013 00:00 top back 1982 pdf