Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-12-22/27.10.2014 година

З А П О В Е Д

 

                                               № РД -12-22                       ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Бургас  27.10.2014г.

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-195/04.09.2014г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент, с адрес: гр.Обзор , ул. "Славянска" 7, бл.1, вх. Б, ет. 2, ап. десен - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.20.1.7 /петдесет и три хиляди и четиридесет и пет, точка петстотин и четири, точка двадесет, точка едно, точка седем/ по КККР на гр. Обзор, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 г. на ИД на ЛК, последно изменение със Заповед № КД-14-02-568/03.04.2012 г. на Началника на СГКК - Бургас, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 70,37 кв.м. (седемдесет цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра). Прилежащи части: 7,78 кв.м.ид.ч. (седем цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата и Склад № 10, с площ от 6,13 кв.м. (шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра) от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7212/31.05.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол на тръжната комисия от 10.10.2014 г., утвърден от Областния управител и на основание чл. 55, във вр. с чл. 21, ал. 1 от ППЗДС и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

1. Определям Галина Николова Койчева за спечелила търга и за купувач на имот частна държавна собственост, представляващ апартамент, с адрес: гр.Обзор , ул. "Славянска" 7, бл.1, вх. Б, ет. 2, ап. десен - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.20.1.7 /петдесет и три хиляди и четиридесет и пет, точка петстотин и четири, точка двадесет, точка едно, точка седем/ по КККР на гр. Обзор, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 г. на ИД на ЛК, последно изменение със Заповед № КД-14-02-568/03.04.2012 г. на Началника на СГКК - Бургас, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 70,37 кв.м. (седемдесет цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра). Прилежащи части: 7,78 кв.м.ид.ч. (седем цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата и Склад № 10, с площ от 6,13 кв.м. (шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра) от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7212/31.05.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т. 1 е в размер на 29 200 / двадесет и девет хиляди и двеста/ лева.

 

3. Задължавам лицето, определено за купувач, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

 

3.1. 28 400 /двадесет и осем хиляди и четиристотин / лева, съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т. 2 и внесения депозит за участие в търга в размер на 800 /осемстотин/ лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

             3.2. 700.80 /седемстотин лева и осемдесет стотинки/ лева, съставляващи 2% режийни разноски по §3  ал. 1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, с включен ДДС по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

             3.3. 876/ осемстотин седемдесет и шест/ лева, съставляващи 3% местен данък по чл. 46 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Несебър.

             3.4. На основание чл. 45, ал. 3 от Закон за данък върху добавената стойност, сделката е освободена доставка.

4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, ДДС и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

              Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.

                         

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участниците в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

           Заповедта може да се обжалва от заинтересования участник в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

     Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост”.

 

 

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ       /П/

За Областен управител на област Бургас

Зап. за заместване №РД-10-239/24.10.2014г.

за период от27.10.2014 г. до 28.10.2014 г.

Added : Wednesday, 29 October 2014 15:50 top back 1651 pdf