Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-30/04.07.2014 година

ЗАПОВЕД
 
    №  РД-09-30
 

     Бургас, 04.07.2014 г.

 

 

 

                На основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, чл. 28 б, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/   и протокол от 03.12.2013г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ съгласно заповед № РД-10-277/28.11.2013г. на Областен управител на област Бургас

 

 

  О Д О Б Р Я В А М:  

 

               

                  Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за м.”Старо селище” землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, област Бургас, който е изложен в техническата служба на община Созопол.

                  Заповедта да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника, в интернет страницата на Областна администрация Бургас, както и да се обяви на подходящи места с публичен достъп в сградата на общината.

                  Жалби против одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител пред Районен съд Бургас в 14-дневен срок от обявяването на заповедта в „Държавен вестник”.

 

 

 

 ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

 

Added : Tuesday, 22 July 2014 00:00 top back 1521 pdf