Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-29/02.07.2014 г.

             В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база "Кокиче” - курортна, туристическа сграда с идентификатор 58356.502.176.12 - масивна сграда на три етажа, със застроена площ от 239 кв.м., ведно с 1/10 идеална част от обслужващи сгради, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 4697/14.03.2009 г., утвърден от Областен управител на област Бургас. Търгът е открит със Заповед № РД-10-104/22.05.2014 г. на Областен управител на област Бургас.

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 26.06.2014 г., които приемам изцяло и на основание, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                1. Определям “ХОЛИ ПРИМОРСКО 2013” ЕООД, за спечелил търга и наемател, за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база "Кокиче” - курортна, туристическа сграда с идентификатор 58356.502.176.12 - масивна сграда на три етажа, със застроена площ от 239 кв.м., ведно с 1/10 идеална част от обслужващи сгради, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 4697/14.03.2009 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

 

                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена, в размер на 1 880 лв.  без ДДС за месечна наемна за активен сезон – от 1 юни до 30 септември и 170 лв. без ДДС за месечна наемна цена за неактивен сезон от 1 октомври до 31 май.

                    2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 1 880 лв.  без ДДС за месечна наемна цена за активен сезон – от 1 юни до 30 септември и 170 лв. без ДДС за месечна наемна цена за неактивен сезон от 1 октомври до 31 май, ведно с дължимия данък добавена стойност, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

                          2.2. След подписване на договора внесения от участника депозит за участие в търга в размер на 1000 лв., се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.  Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.

                          

                       3. ЗАДЪЛЖАВАМ “ХОЛИ ПРИМОРСКО 2013” ЕООД, определензанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе сумата от 2 256 лв. (две хиляди двеста петдесет и шест лева) представляваща дължимата наемната цена за първия месец, с вкл. ДДС, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, а за всяка следваща месечна вноска – плащането е до 10-то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

                        Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

                        Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

 

                        4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация Бургас, съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

           

                        5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащането по т. 3, да се подготви проект на договор за наем.

                          

                       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

 

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и Главния счетоводител на Областна администрация - Бургас.

 

 

 

        /п – не се чете/              

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

За Областен управител на област Бургас

Заповед за заместване № РД-10-140/01.07.2014 г.

за 02.07.2014 г.                                              

 

 

Added : Wednesday, 02 July 2014 00:00 top back 1567 pdf