Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-22/16.05.2014 година

З А П О В Е Д
 
                                            № РД-09-22
 
                                                Бургас,  16.05.2014год.

 

              В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 209 от Студентско общежитие № 2, с адрес: гр. Бургас, бул. „ П. Якимов“ № 1, актуван с АПДС № 3386/14.10.1998г., с предоставени права за управление на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас. Производството е открито по повод постъпило в Областната администрация искане с вх. № 21-00-1/03.012014г. от проф. Петко Петков - ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от Живко Илиев Велков на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 209 от Студентско общежитие № 2, с адрес: гр. Бургас, бул. „ П. Якимов“ № 1, актуван с АПДС № 3386/14.10.1998г. В искането се твърди, че лицето Живко Илиев Велков е загубило права да бъде настанено в студентски общежития, но въпреки това продължава да обитава стая № 209 от Студентско общежитие блок № 2. Наред с това се съобщава, че нарушава Правилника за настаняване, ползване и вътрешен ред в студентските общежития, като отправя закани с газов пистолет на студенти от стая № 311 от Студентско общежитие блок № 2. Към искането са приложени: АПДС № 3386/14.10.1998г., Удостоверение № 3055/7.11.2012г., Декларация от Живко Илиев Велков от 01.09.2012г., Заповед № РД-216/08.07.2013г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Доклад рег. № 4584/20.11.2013г. от Управителя и председателя на дом. съвета на студентско общежитие блок № 2, Заповед № РД-392/27.11.2013г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Заповед № УМО-352/18.12.2013г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  и писмо рег. № 10740/29.11.2013г. от началник ІІ РУ- Бургас.

         След извършена служебна проверка на относимите към случая документи, се установява от правна и фактическа страна следното:

       Горепосочения имот представляващ стая № 209 от Студентско общежитие № 2 е част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3386/14.10.1998г., с предоставени права за управление на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, съгласно разпореждане № 80 от 07.08.1997г. на Министерски съвет.

       От представените по преписката доказателства е видно, че Живко Илиев Велков е регистриран с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. „Л. Каравелов“ № 18. През 2011/2012 учебна година същия е записан в осми семестър на ІV курс, редовно обучение по специалност  „Социална педагогика“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас. Въз основа на Заповед № РД-216/08.07.2013г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Живко Илиев Велков е настанен в Студентско общежитие № 2, стая № 209  за летния период от 11.07.2013г. до 31.08.2013г, като от месец октомври 2013г.  лицето е изгубило студентски права, но въпреки това е продължил да живее в общежитието.

   Въз основа на доклад рег. № 4584/20.11.2013г. от Управителя и председателя на дом. съвета на Студентско общежитие блок № 2 и чл. 19, т. 1 и чл. 21, т. 8 от Наредбата за ползване на студентски общежития и столове, чл. 21, ал. 1, чл. 30. т. 5, чл. 31, т. 1 и чл. 33, ал. 2 от Правилника за настаняване, ползване и вътрешен ред в студентските общежития със Заповед № РД-392/27.11.2013г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ на  Живко Илиев Велков е  наложено  наказание „отстраняване от студентско общежитие“.

          Със Заповед № УМО-352/18.12.2013г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Живко Илиев Велков е отстранен от университета на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 от Правилника за учебната дейност на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Освен горното, видно от писмо рег. № 10740/29.11.2013г. от началник ІІ РУ- Бургас,  последният е нарушил Правилника за настаняване, ползване и вътрешен ред в студентските общежития като е отправил закани и заплахи с газов пистолет на студенти от Студентско общежитие № 2, стая № 311.

         Предвид изложеното с писмо изх. № 94-00-56/30.01.2014г. на Областен управител на област Бургас, Живко Илиев Велков е уведомен за наличието на предпоставките за започване на административно производство по чл.80 от ЗДС за принудително изземване на горецитираният имот. С писмото – уведомление по чл. 26 от АПК (получено лично от Живко Илиев Велков на 03.02.2014г., съгласно известие за доставяне № ИД РS 8000 012TIP S) е дадена възможност на последния да направи възражения, обяснения или искания по повод откритото производство, да изрази становище по събраните доказателства, да представи допълнително такива, както и да се запознае с образуваната преписка в Областна администрация Бургас в седемдневен срок. В определения срок не са постъпвали възражения от страна на Живко Илиев Велков.

  По-късно от указания срок с молба вх. № 94-00-56(1)/26.02.2014г. в Областна администрация Бургас, Живко Илиев Велков моли областния управител да прекрати започналото с писмо изх. № 94-00-56/30.01.2014г. от Областна администрация Бургас административно производство за принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС на държания от него без правно основание имот. Твърди, че живее на общежитие, защото има семейни проблеми и не поддържа контакти с родителите си от две години, както и че през месец март или юни 2014г. ще възстанови студентските си права в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Твърди още че има инвалидна пенсия от 280 лева и е с куче водач, поради което моли да бъде оставен да живее в студентско общежитие поради липса на друга възможност.

         По повод горното, с писмо изх. № 21-00-1(2)/04.03.2014г. на Областен управител на област Бургас, Живко Илиев Велков е уведомен, че срока за издаване на заповед за принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 209 от Студентско общежитие № 2, с адрес: гр. Бургас, бул. „ П. Якимов“ № 1,  се удължава с 30 (тридесет) дни, считано от получаване на настоящето уведомление. Със същото писмо от Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас е поискана следната информация : По искане на Живко Илиев Велков започнала ли е процедура за възстановяване на студентските му права в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и ако такава е започнала на какъв етап е тя ?

На 12.03.2014г. с вх. № 21-00-1(3)/12.03.2014г. в Областна администрация Бургас е постъпило становище от проф. Петко Петков - ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, относно статута на Живко Илиев Велков в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.  Със същото писмо проф. Петко Петков твърди, че не е започнала процедура за възстановяване на студентските права по искане на Живко Велков, както и че изпитите за възстановяване на студентските права се провеждат през м. юли, а настаняването в  Студентските общежития започва от м. септември на 2014г. Твърди, още че Живко Илиев Велков живее незаконно в стая № 209 на общежитие № 2, защото е отстранен от Университета със Заповед № УМО-352/18.12.2013г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, не плаща наем с което нанася финансови загуби на Държавата. В заключение, ръководството на Университета подкрепя и становището на студентски съвет с рег. № 1288/12.03.2014г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, според което лицето Живко Велков трябва да бъде незабавно отстранен от стая № 209 на общежитие № 2.

От постъпилото писмо става ясно, че не е настъпило изменение на фактическата и правна обстановка и че визирания имот продължава да се държи от Живко Илиев Велков без правно основание, които факт не се оспорва от лицето.

Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително изземване на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 209 от Студентско общежитие № 2, с адрес: гр. Бургас, бул. „ П. Якимов“ № 1, актуван с АПДС № 3386/14.10.1998г., с предоставени права за управление на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас. Същият е безспорно държавна собственост и се държи без правно основание, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост

                                             ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

     ИЗЗЕМВАМ от Живко Илиев Велков част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 209 от Студентско общежитие № 2, с адрес: гр. Бургас, бул. „ П. Якимов“ № 1, актуван с АПДС № 3386/14.10.1998г.

     ОПРЕДЕЛЯМ дата за доброволно изпълнение на заповедта - 29.05.2014 г. от 10,00 часа.

    ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта - 30.05.2014 г. от 10,00 часа.

   Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.

   ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, който в тридневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.

           Настоящата заповед да се съобщи на Живко Илиев Велков, на адрес гр. Бургас, бул. „ П. Якимов“ № 1, стая № 209 от Студентско общежитие блок № 2 и на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, на адрес гр. Бургас, бул. „ П. Якимов“ № 1

     Препис от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР - Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.

     Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

           Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

           Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

     

  ПАВЕЛ МАРИНОВп/

  Областен управител на област Бургас

Added : Monday, 19 May 2014 00:00 top back 2070