Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-12-11/13.05.2014 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 

З А П О В Е Д

РД – 12 - 11

Бургас  13.05.2014 г.

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-69/28.03.2014г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №45 (четиридесет и пет) с площ от 1383 (хиляда триста осемдесет и три) кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Ясеново, Община Руен, Област Бургас, за който е съставен АЧДС № 7040/02.12.2013 г. на Областен Управител на област Бургас.  Граници на имота по скица: изток -  ПИ № 46, запад – улица, север – улица, юг – улица. Местонахождението на имота е в с. Ясеново, Община Руен, Област Бургас.
Резултатите от търга са отразени в протокол на тръжната комисия от 08.05.2014г., видно от който на търга се е явил  1/един/ участник и същият е представил оферта, отговаряща на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга,
Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 42, ал. 1 от ППЗДС и чл. 55 от ППЗДС,

 

 З А П О В Я Д В А М :

 

 1.Определям *************с ЕГН:*********с лична карта№ ***********, издадена на ********. от МВР – *****, с постоянен адрес ************, а с настоящ адрес *********** за спечелила търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ№ 45 (четиридесет и пет) с площ от 1383 кв.м.( хиляда триста осемдесет и три квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на с. Ясеново, Община Руен, за който е съставен АЧДС № 7040/02.12.2013 г. на Областен Управител на Oбласт Бургас.  Граници на имота по скица: изток -  ПИ № 46, запад – улица, север – улица, юг – улица. Местонахождението на имота е в с. Ясеново, Община Руен, Област Бургас.

2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за продажна цена на имота, описан в т. 1, в размер на 5600,00 /пет хиляди и шестстотин / лева, без включен ДДС. Към продажната цена ще се начислява ДДС при условията на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.
Данъчната оценка  на имота е в размер на  2887,70лв (две хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и седемдесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка № 5209004737/25.02.2014г., издадена от Община Руен.
3. Задължавам купувача в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
-       5040,00 /пет хиляди и четиридесет лева/, без включен ДДС, съставляващи разликата между продажната цена по т. 2 и внесения депозит за участие в търга в размер на 560 /петстотин и шестдесет/лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
-       134,40 лв /сто тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/, съставляваща 2% режийни разноски по §3  ал. 1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота с включен ДДС върху режийните разноски. Сумата следва да се внесе по банковата сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
-       145,60 лева/ сто четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/, съставляващи 2,6% местен данък, съгласно чл. 46 от ЗМДТ и наредба №2а от 2008 г.за определяне размера на местните данъци на територията на община Руен по съответната банкова сметка на Община Руен.
-       1173,52 /хиляда сто седемдесет и три лева и петдесет и две стотинки / лева ДДС, представляващ 20 % върху данъчната основа, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия ДДС, местен данък и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.
Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесения депозит не се възстановява.
5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участника в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
           Заповедта може да се обжалва от заинтересования участник в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.
            Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел ТУДС и директора на дирекция АПОФУС.
 
 

 

 

Павел Маринов
Областен управител на Област Бургас

 

Added : Wednesday, 14 May 2014 00:00 top back 1489 pdf