Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-8/27.02.2014 година

ЗАПОВЕД

    №  РД-09-8
         Бургас, 27.02. 2014 г.

 

                На основание § 4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 4к, ал.8, т.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съдебно решение № 1613/19.12.2011г. на Административен - Бургас относно новообразувани имоти № 146.1256 и № 146.1255, съдебно решение № 705/10.05.2012г. на Административен съд - Бургас и № 3449/12.03.2013г. на Върховен административен съд на РБългария относно новообразуван имот № 149.157, съдебно решение № 106/24.01.2012г. на Административен съд-Бургас относно новообразуван имот № 149.56,  съдебно решение № 1451/06.08.2012г. на Административен съд Бургас относно новообразуван имот                                                                                                     № 149.1157 и протокол на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ от 19.09.2013г. съгласно заповед № РД-10-196/16.09.2013г. на Областен управител на област Бургас

 

  О Д О Б Р Я В А М:  

               

                 І. Промяната на плана на новообразуваните имоти в м.”Сухото дере” в землището на с.Изворище, общ.Бургас, одобрен със заповед № РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас за :

                  1. Имот № 146.1256 и имот № 146.1255- От имот № 146.1256 и имот № 146.1255 се обособяват имот № 146.104 с площ 1000кв.м. и имот № 146.1255 с площ 624кв.м.

                   В регистъра на имотите към плана на новообразуваните имоти имот №146.104 с площ 1000 да се запише на Тодор Николов Киселичков съгласно нот. акт № 29/18.11.1998г. и № 61/12.04.2011г., а имот № 146.1255 с площ 624 кв.м. остава записан на Петър Георгиев Вълчев. Имот № 146.1256 се заличава.

                  2. Имот № 149.157 - Южната и северна граници на имот № 149.157 се изместват на север, като южната му граница съвпада с границата на имота по помощния план и се запазва площта му от 1000кв.м. 

                 С направеното изменение площта на имот № 149.1099 става 2557кв.м., а на имот № 149.2011 - 5007кв.м.

                В регистъра към плана на новобразуваните имоти имотите остават записани на същите собственици.

.                3. Имот № 149.56-  Променя се югозападната граница на имот № 149.56. При това изменение имот № 149.56 става  с площ  1000кв.м. съгласно нот. акт № 161/20.09.1993г. и нот. акт № 160/20.09.1993г., а имот № 149.55 остава с площ 1042кв.м.

                  В регистъра към ПНИ  за имотите остават записани същите собственици.

                 4. Имот № 149.1157- От имот № 149.1157  се обособява нов имот № 149.477 с площ 1000кв.м. Имот № 149.1157 остава с площ 527 кв.м.

                 В регистъра към ПНИ имот № 149.477 да се запише на Петранка Русева Иванова съгласно вносна бележка от 29.09.1994г., а имот № 149.1157 остава записан на същия собственик - наследници на Иван Ганчев Митев.

                      

 

 

 

 

 

                    Жалби против одобреното изменение могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител пред Районен съд Бургас в 14-дневен срок от обявяването на заповедта в „Държавен вестник”.

 

 

 

 ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

ЗаОбластен управител на област Бургас

Съгласно Заповед № РД-10-40/26.02.2014г.

Added : Monday, 14 April 2014 00:00 top back 1534 pdf