Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-6/20.02.2014 година

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09 - 6

 

Бургас, 20.02.2014 г.

             В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - публична държавна собственост, със стопанско предназначение - кафе – сладкарница, с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас, с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: ул. "Цар Петър" № 1, гр. Бургас, построена в ПИ с идентификатор 07079.610.286, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5842/28.02.2012 г., утвърден от Областен управител на област Бургас. Търгът е открит със Заповед № РД-10-5/08.01.2014 г., изменена със Заповед № РД-10-27/05.02.2014 г. на Областен управител на област Бургас.
                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 14.02.2014 г., които приемам изцяло и на основание чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                1. Определям “БАРКОД БУРГАС” ООД, представлявано от Управителя Георги Георгиев Йорданов,със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Екзарх Йосиф” № 33, ет. 1, ЕИК 147110141, за спечелил търга и за наемател за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект, със стопанско предназначение - кафе – сладкарница, с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас, с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: ул. "Цар Петър" № 1, гр. Бургас, построена в ПИ с идентификатор 07079.610.286, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5842/28.02.2012 г., утвърден от Областен управител на област Бургас
 
                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна ценав размер на 805 лв. (осемстотин и пет лева) без включен ДДС, а цена с ДДС – 966,00 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева).
                    2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 966,00 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева), с включен ДДС, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
 
                          2.2. От дължимата гаранция за изпълнението на задълженията по договора да се приспадне внесеният депозит за участие в търга. 
                          
                       3. ЗАДЪЛЖАВАМ “БАРКОД БУРГАС” ООД, определензанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:
                        3.1. Сумата от 966,00 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева), представляваща дължимата наемната цена за първия месец, с включен ДДС, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, а за всяка следваща месечна вноска – плащането е до 10-то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
                        3.2. Сумата от 932 лв. (деветстотин тридесет и два лева), съставляваща разликата между дължимата гаранция за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 2 месечни наемни вноски, с включен ДДС и внесения от участника депозит за участие в търга в размер на 1000 лв., в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.
            Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.
            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.
 
                        4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
           
                        5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем.
                         
                       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
 
                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
    Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и Главния счетоводител на Областна администрация - Бургас.

 

 

/п – не се чете/

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас                                              

 

 

 

Added : Wednesday, 26 February 2014 00:00 top back 1700