Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-10-28/06.02.2014 година

З А П О В Е Д
 
№ РД-10-28
 
Бургас, 06.02.2014г.  

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 42, ал. 1 от ППЗДС и чл. 45, ал. 1 ЗДДС, като взех предвид протокол № 80-00-248 от 03.10.2013 г., на комисия назначена със Заповед № РД-10-158 от 25.09.2009 г., изменена със Заповед № РД-10-152/17.07.2012г. по чл. 74 от ППЗДС и Протокол № 80-00-9 от 13.01.2014 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-304/30.12.2013г. за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт  - оценител, размера на данъчната оценка на имота от 7846,00 лв. и проявения инвеститорски интерес към имота

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №220 (планоснимачен номер двеста и  двадесет) с площ от 4302квм. (четири хиляди триста и два квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, за който е съставен АЧДС № 6932/27.09.2013 г.

В имота съществува построена двуетажна масивна сграда, която не е предмет на търга.

1.1. Търгът да се проведе на 11.03.2014 г. от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

2. Определям следните параметри за провеждане на търга:

2.1. Първоначална тръжна цена – 15694,00 /Петнадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири/ лева, без включен ДДС. Към продажната цена няма да се начислява ДДС, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал.1 ЗДДС.

2.2. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена и режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимият местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Руен.

2.3. Депозит за участие в търга – 1000 /хиляда/ лева, вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 10.03.2014г.

2.4. Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.       

3. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота, както следва:

- акт за държавна собственост;

- скица на имота;

- тръжни условия и необходими документи;

- проект на договор за покупко-продажба;

- образец на заявление за участие в търга;

- образец на декларация за оглед;

- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация;

- удостоверение за данъчна оценка;

- извлечение от експертна оценка;

- предложение за цена.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 /сто/ лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация – Бургас в гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

        4. Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация - Бургас до 10.03.2014г.

         5.  Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в деловодството на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17.30 часа на 10.03.2014г.

       

        7. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

          Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация – Бургас – www.bsregion.org.

          Възлагам на главен експерт Пламена Троева обявяване на  търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на директора на дирекция АКРРДС да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел ТУДС и директор на дирекция АПОФУС и главен експерт Пламена Троева за сведение и изпълнение.       

 

  /п – не се чете/

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                               

Областен управител на област Бургас

Added : Friday, 07 February 2014 00:00 top back 1686 pdf