Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 РД-10-5/8.01.2014 година

ЗАПОВЕД

 

№ РД-10-5

Бургас, 08.01.2014 г.

  На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 и чл. 44, ал. 1 и ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като взех предвид и изразеното в протокол от 17.12.2013 г. становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-276/27.11.2013 г. на Областен управител на област Бургас за откриване на последваща тръжна процедура и с оглед ефективното използване на имота - публична държавна собственост,  с предназначение търговски  обект  за  хранене  и  развлечения, функционирал по-рано като кафе - сладкарница, находящ се в сутерена на административната сграда на Областна администрация – Бургас  и осигуряване на условия за задоволяване на социалните потребности на служители и посетители на Областна администрация — Бургас,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

            Откривам процедура по провеждане на последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - публична държавна собственост, със стопанско предназначение - кафе – сладкарница, с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас, с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: ул. "Цар Петър" № 1, гр. Бургас, построена в ПИ с идентификатор 07079.610.286, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5842/28.02.2012 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

   Предназначението на обекта е за търговска дейност, с предназначение за хранене и развлечения, функционирал по-рано като кафе - сладкарница и до участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

Първоначална наемна цена – 800 лв. /осемстотин лева/ месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща до 10 – то число в началото на всеки месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 2 месечни наемни вноски по достигнатата на търга цена, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 14.02.2014 г. от 11.00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 1000 лв. /хиляда лева/, вносим по банкова сметка  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.02.2014 г.

             Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- образец на ценово предложение

 

  Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

   Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 13.02.2014 г.

   Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 13.02.2014 г.

 

  За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на старши експерт Пламена Троева да обяви търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на Директор на дирекция АКРРДС да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, Директор на дирекция АКРРДС, Началник отдел ТУДС, Главен счетоводител и старши експерт Пламена Троева, за сведение и изпълнение.        

 

/п – подпис/

Юсеин Мехмед                                                         

За Областен управител на област Бургас         

Заповед за заместване № РД-10-4/07.01.2014 г.                         

Added : Monday, 13 January 2014 00:00 top back 1523 pdf