Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-111/22.11.2013 година

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-111

 

Бургас, 22.11.2013 г.

             В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ ГАРАЖ № 1, включващ две клетки с обща площ от 51 кв. м. и ГАРАЖ № 2, с площ от 21,80 кв. м., находящ на ул. ”Оборище”, гр. Бургас, построени в УПИ I-917, в кв. 135 “Б” по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, с граници на ГАРАЖ №1: север – ул. ”Иван Богоров” и бензиностанция; юг – гаражи; изток – болница; запад – ул. “Оборище”, а на ГАРАЖ №2 : северозапад – гаражна клетка №1; североизток – масивна сграда; югоизток – масивна сграда; изток – болница; югозапад – ул. “Оборище”, актувани с АЧДС № 2336/25.09.2001 г. и АЧДС № 3890/22.06.2006 г. Търгът е открит със Заповед № РД-10-219/11.10.2013 г. на Областен управител на област Бургас.
                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 15.11.2013 г., които приемам изцяло и на основание чл. 13, aл. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                1. Определям АНТОН ДИМОВ АНГЕЛОВ, за спечелил търга и наемател за срок oт 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ ГАРАЖ № 1, включващ две клетки с обща площ от 51 кв. м. и ГАРАЖ № 2, с площ от 21,80 кв. м., находящ на ул. ”Оборище”, гр. Бургас, построени в УПИ I-917, в кв. 135 “Б” по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, с граници на ГАРАЖ №1: север – ул. ”Иван Богоров” и бензиностанция; юг – гаражи; изток – болница; запад – ул. “Оборище”, а на ГАРАЖ №2 : северозапад – гаражна клетка №1; североизток – масивна сграда; югоизток – масивна сграда; изток – болница; югозапад – ул. “Оборище”, актувани с АЧДС № 2336/25.09.2001 г. и АЧДС № 3890/22.06.2006 г.
 
                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за  месечна наемна ценав размер на 320 лв. (триста и двадесет лева) без включен ДДС, или 384 лв. (триста осемдесет и четири лева), с включен ДДС.
                    2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 384 лв. (триста осемдесет и четири лева), с включен ДДС, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
 
                          2.2. От първата месечна наемна цена да се приспадне внесеният депозит за участие в търга.  
                          
                       3. ЗАДЪЛЖАВАМ АНТОН ДИМОВ АНГЕЛОВ, определензанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
                        3.1. Сумата от 284 лв. /двеста осемдесет и четири лева/ съставляваща разликата между наемната цена за първия месец, с включен ДДС, а именно 384 лв. и внесеният от него депозит за участие в търга в размер на 100 лв. /сто лева/, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, а за всяка следваща месечна вноска – плащането е до 10-то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
                        3.2. Сумата от 384 лв. (триста осемдесет и четири лева), съставляваща гаранция за изпълнение на задълженията по договора, определена в размер на 1 месечен наем, с включен ДДС, платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.
            Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.
            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.
 
                        4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
           
                        5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем.
                         
                       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
 
                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
    Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на дирекция “АКРРДС” и Директор на дирекция “АПОФУС ”.
 

   

                                  /п-не се чете/

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас                                               

 

 

 

Added : Monday, 25 November 2013 00:00 top back 1742 pdf