Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-12-15/13.11.2013 година

З А П О В Е Д

                                                           № РД-12-15

                                                          Бургас, 13.11.2013  год.

     В Областна администрация – Бургас е постъпило писмо с вх. № 55-00-100/24.10.2013 г. от генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, Булстат 130823243, относно продажба по реда на глава ІV от Закона за държавната собственост и чл. 59 ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗДС на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Поморие, в управление на ДП „НКЖИ”.

     Към преписката са приложени Заповед № ПД-217/22.08.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разрешаване продажба чрез търг с тайно наддаване, Решение № РТ-11/22.08.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедурата за продажба, Препис от Протокол № 267/03.04.2013 г. на заседание на Управителния съвет на ДП „НКЖИ” – съгласие за продажба, един комплект тръжна документация, скица на ПИ № 41565/23.10.2013 г. изд. СГКК – Бургас, удостоверение за данъчна оценка изх. № Д0003600/09.08.2013 г. изд. община Поморие, „ПМДТ”, Протокол за проведен търг с тайно наддаване на 10.10.2013 г. за продажба, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, справка за дължимите суми за закупуване, изготвена от гл. експерт „Продажби” и съгласувана с ръководител отдел „УСК”, кредитен превод от 01.10.2013 г. за внесен депозит за участие в търга, изд. СИБАНК – клон Бургас, удостоверение изх. № 20130603094730/03.06.2013 г. изд. Агенция по вписванията – СВ – Бургас, и др.

     Имотът представлява поземлен имот с идентификатор 57491.505.72 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на изп. директор на АГКК, с адрес „Промишлена”, с площ 4633 кв. м, тр. предназначение на територията „урбанизирана”, начин на трайно ползване „за железопътна гара, спирка”, при граници/съседи: № 57491.505.77,  57491.505.58, 57491.505.74, 57491.505.73, 57491.505.69, 57491.505.76, 57491.505.70,  57491.505.71, 57491.506.283 (съгласно скица на ПИ № 41565/23.10.2013 г. изд. СГКК - Бургас). За имота е съставен АЧДС № 5314/27.12.2010 г. (и предходен АЧДС № 3144/17.05.2004 г.).  

    С оглед представените документи е класиран за спечелил търга единственият участник „Пиргосплод” АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 4, ЕИК 102002887, представлявано от Иван Василев Михалев, с предложена/достигната на търга цена 271000,00  (двеста седемдесет и една хиляди) лева, без включен ДДС.

     С оглед гореизложеното, на основание чл. 59, ал. 6, във вр. с чл. 56-58 от ППЗДС, чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост (ред. ДВ, бр. 87 от 2010 г.) и чл. 45 ал. 7 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), предвид факта, че поземленият имот попада в урбанизирана територия, съгласно скица на ПИ № 41565/23.10.2013 г. изд. СГКК - Бургас

 

                                                        З А П О В Я Д В А М:

 

    1.ОПРЕДЕЛЯМ „ПИРГОСПЛОД” АД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 4, ЕИК 102002887, представлявано от Иван Василев Михалев, ЕГН хххх, ЗА КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор 57491.505.72 по КККР на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на изп. директор на АГКК, с адрес „Промишлена”, с площ 4633 кв. м, тр. предназначение на територията „урбанизирана”, начин на трайно ползване „за железопътна гара, спирка”, при граници/съседи: № 57491.505.77,  57491.505.58, 57491.505.74, 57491.505.73, 57491.505.69, 57491.505.76, 57491.505.70,  57491.505.71, 57491.506.283 (съгласно скица на ПИ № 41565/23.10.2013 г. изд. СГКК - Бургас), актуван с АЧДС № 5314/27.12.2010 г. и предходен АЧДС № 3144/17.05.2004 г.  

     Данъчната оценка на имота е 92775,80 лв. (деветдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и пет лв. и осемдесет ст.) съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № Д003600/09.08.2013 г. изд. община Поморие, „МДТ”.

     2.ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за продажна цена в размер 271000.00 (двеста седемдесет и една хиляди) лева.

     2.1.Купувачът е внесъл депозит за участие в търга в размер 130000,00 (сто и тридесет хиляди) лева с кредитен превод от 01.10.2013 г. за внесен депозит за участие в търга, изд. СИБАНК – клон Бургас по банковата сметка на ДП „НКЖИ”.

     2.2.ЗАДЪЛЖАВАМ „ПИРГОСПЛОД” АД, определено за купувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да заплати разликата между продажната цена и внесения депозит в размер 141000 (сто четиридесет и една хиляди) лева по сметка на ДП „НКЖИ” в Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт”, IBAN BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC CECBBGSF.

     3.ЗАДЪЛЖАВАМ купувача в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да заплати данъци, такси и режийни разноски, както следва:

  • 2 % режийни разноски по § 3 ал. 1 и 2 от ПЗР на ППЗДС с включен ДДС върху тях в размер 6504.00 (шест хиляди петстотин и четири) лева, платим съгласно чл. 59 ал. 7 от ППЗДС и писмо вх. № 55-00-100/24.10.2013 г. от ДП „НКЖИ” по горецитираната банкова сметка на ДП „НКЖИ”;
  • 3 % местен данък по чл. 47 ал. 2 от ЗМДТ и чл. 35 ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие в размер 8130,00 (осем хиляди сто и тридесет) лева, платим  по банковата сметка на община Поморие, “ПМДТ”;
  • 20 % ДДС в размер 56964,20 (петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лв. и двадесет ст.), платим по горецитираната банкова сметка на ДП „НКЖИ”.

     4.Купувачът да представи документи за извършените плащания в отдел „Държавна собственост”. Въз основа на извършените плащания по влязлата в сила заповед да се подготви в седемдневен срок проект на договор за продажба на имота, подробно описан в точка първа от настоящата заповед.    

     Препис от заповедта да се съобщи на „ПИРГОСПЛОД” АД на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 4, за изпълнение, на ДП”НКЖИ” на  адрес гр. София 1233, бул. „Мария Луиза” № 110, и на началник отдел „АФСД” при Областната администрация за сведение.

     Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация- Бургас – www.bsregion.org, на единствения участник в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

       Заповедта може да се обжалва от заинтересования участник в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

      Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост”.

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /П/ не се чете

Областен управител на област Бургас

Added : Friday, 15 November 2013 00:00 top back 2120 pdf