Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-10-257/13.11.2013 година

З А П О В Е Д
 
   № РД-10-257
Бургас, 13.11.2013 год.

                 

Постъпило е искане с вх. № 26-00-552(1)/06.11.2013 год. от Желязко Желязков – управител на „ГЕО.КАД”ЕООД, упълномощен представител на възложителя „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, гр.Пловдив (договор от 17.06.2013 год.) за допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Кабел средно напрежение от ВСН „Адата”, стълб  8 в ПИ 0833.11.389, землище на гр.Ахелой, община Поморие до ТП”Равда” в ПИ 61056.78.8, землище на с.Равда, община Несебър”.

Представени са задание с предварителна схема на трасето, което ще преминава през имоти частна, общинска и държавна собственост в землищата на общини Поморие и Несебър, както и становище на РИОСВ-Бургас (изх.№ 7265/08.10.2013 год.).

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

  Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Кабел средно напрежение от ВСН „Адата”, стълб  8 в ПИ 0833.11.389, землище на гр.Ахелой, община Поморие до ТП”Равда” в ПИ 61056.78.8, землище на с.Равда, община Несебър”.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и контролни органи по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на община Поморие и община Несебър  за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

областен управител на област Бургас

 

 

Added : Thursday, 14 November 2013 00:00 top back 1686