Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-77/30.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

                                                        №  РД-09-77 

 

                                                 Бургас,   30.07. 2013 г.

 

 

                   На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с ал.1 от Закона за администрацията,  съвместна Заповед № РД-02-14-622/ 04.07.2013г. на министъра на регионалното развитие и № ЗМФ-845/09.07.2013г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация бургас с писмо вх.№ 04-00-247/16.07.2013г. от МРР, и приложени влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план и експертни оценки на подлежащите за отчуждаване имоти,

 

                                                             Н А Р Е Ж Д А М:

                                                                                               

                   1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път ІІ-99 „Вариант Алепу” ІІ етап от км. 20+867 до км. 29+327, кръстовище при км.29+108.78” имоти и части от имоти-частна и общинска собственост, находящи се в землището на гр.Созопол съгласно подробен устройствен план- парцеларен план, одобрен с решение № 452/17.12.2008г. на Общински съвет на община Созопол по протокол № 20/17.12.2008г. и влязло в законна сила съгласно констативен акт от 12.02.2009г.. 

                С Решение № КЗЗ-21/25.10.2012г. на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните е утвърдено трасе за проектиране на обекта.

                Отчуждените имоти са подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.                  

                2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите се  осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура”.

                3. Обезщетенията ще започнат да се изплащат от Областна администрация Бургас от датата на влизане на заповедта в сила, по искане на собствениците с приложени документи за собственост.

               4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на  заповедта.

               5.  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник”, а по отношение на чл.60 от АПК-в 3-дневен срок от съобщаването.

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                       Приложение  към

                                                                                                        Заповед № РД-09-77/30.07.2013г.

 

 

Списък на имотите - частна и общинска собственост за принудително отчуждаване на територията на община Созопол за изграждане на обект: „Път ІІ-99 „Вариант Алепу” ІІ етап от км. 20+867 до км. 29+327, кръстовище при км.29+108.78

            

 

          № по ред

Имот

Землище

Собстве

ник

Вид терито

рия

Вид собст

веност

Начин на трайно ползване

 

Обща

площ

на имота

дка

 

Площ за отчуждава

не

дка

Оцен  ка

на

имо

та

лв

1

67800.12.89

гр.Созопол

Нина

 Стоянова Калева,

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна.

друг вид нива

   9,089

0,056

 38

2.

67800.12.90

гр.Созопол

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна

друг вид нива

17,659

0,700

492

3.

67800.12.222

гр.Созопол

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна

друг вид нива

 6,413

0,131

 90

4.

67800.12.226

гр.Созопол

Нина Стоянова Калева,

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна.

друг вид нива

 5,325

0,058

 40

5.

67800.12.243

гр.Созопол

стоп.от общ.Созопол

земеделска

общинска

друг вид нива

 1,342

1342,0

844

6

67800.12.

2447

гр.Созопол

община Созопол

земеделска

общинска

друг вид недървопроизвод. горска площ

 2,995

0,164

103

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

Added : Wednesday, 25 September 2013 00:00 top back 1648 pdf