Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-08/07.08.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ


З А П О В Е Д

 

№ РД – 09 - 08

 

Бургас, 07.08.2013 г.

             В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на  имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент - самостоятелен обект с идентификатор 07079.601.14.1.107 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 51.83 кв. м. и полезна площ – 45 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня - WC и антре, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – 07079.601.14.1.106, под обекта – 07079.601.14.1.101, над обекта – няма, ведно с таванско помещение № 6 с площ 1.57 кв. м, с предназначение – жилище/апартамент, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 14, вх. 1, ет. 18, ап. 6, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4725/15.06.2009 г.на Областен Управител - Бургас.

               Търгът е открит със Заповед № РД-10-131/28.06.2013 г. на Областен управител на област Бургас.

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 02.08.2013 г., които приемам изцяло и на основание чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС и във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                1. Определям  ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОСТОВ за спечелил търга и за наемател за срок oт 5 /пет/ години на жилищен имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент - самостоятелен обект с идентификатор 07079.601.14.1.107 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 51.83 кв. м. и полезна площ – 45 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня - WC и антре, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – 07079.601.14.1.106, под обекта – 07079.601.14.1.101, над обекта – няма, ведно с таванско помещение № 6 с площ 1.57 кв. м, с предназначение – жилище/апартамент, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 14, вх. 1, ет. 18, ап. 6, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4725/15.06.2009 г.на Областен Управител - Бургас.

 

 

                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна ценав размер на 66,00 /шестдесет и шест /лева.

                     Плащането на наемната вноска в размер на  66,00  /шестдесет и шест /лева да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

                                                    

                         3. От внесеният депозит за участие в търга да се приспаднат дължимата наемна вноска  за един месец  в размер на 66,00 /шестдесет и шест/ лева. Остатъкът в размер на 34 /тридесет и четири/ лева да се ползва за  частично погасяване на дължимата гаранция.

                         4. ЗАДЪЛЖАВАМ ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОСТОВ да внесе сумата от 32 /тридесет и два/левa,съставляваща разликата между остатъка от внесения от него депозит за участие в търга и дължимата гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 66 лв., платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.

                        Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас оригинал от платежния документ.

                        Ако наемателят не внесе горепосочената сумз в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

 

                        5. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас задълженията съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

                        6. Наемателят се Задължaва да прехвърли партидата за имота в „Топлофикация Бургас” АД на свое име, както и да заплати натрупаните до момента на сключване на договора сметки.

           

                        7. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 4 да се подготви проект на договор за наем.

                         

                       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

    Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.

 


 /П-НЕ СЕ ЧЕТЕ/

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас                                              

Зам. областен управител: ю

Евгени Врабчев

Заповед за заместване

№ РД-10-161/07.08.2013 г.

от 07.08.2013 го 09.08.2013

 

 

Added : Friday, 09 August 2013 00:00 top back 1841 pdf