Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-76/26.07.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-76

 

Бургас, 26.07.2013 г.

В Областна администрация – Бургас, в изпълнение на Заповед № РД-10-115/18.06.2013 г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот - публична държавна собственост, представляващ ХИЖА “ТОПОЛИЦА” /бивш военновременен обект/ ,със застроена площ от 180,00 кв.м., масивна, на два етажа , таван и избено помещение, построена през 1977г., находяща се извън регулация в имот № 000308, с. Тополица, общ .Айтос, актуван с Акт за публична държавна собственост  № 2274/07.08.2001г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 23.07.2013 г. и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

1. Определям “БУРГАС БИЙЧ” ЕООД,за спечелил търга и наемател за срок от 10 г. (десет години) на имот - публична държавна собственост, представляващ ХИЖА “ТОПОЛИЦА” /бивш военновременен обект/, със застроена площ от 180,00 кв.м., масивна, на два етажа, таван и избено помещение, построена през 1977 г., находяща се извън регулация в имот № 000308,с Тополица, общ .Айтос, актуван с Акт за публична държавна собственост  №2274/07.08.2001 г.

                       

2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна ценав размер на 166,00 лв. (сто шестдесет и шест лева), без ДДС или 199,20 лв. (сто деветдесет и девет лева и двадесет стотинки), с вкл. ДДС.

                                                 

2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 166,00 лв. (сто шестдесет и шест лева), без ДДС или 199,20 лв. (сто деветдесет и девет лева и двадесет стотинки), с вкл. ДДС да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

            2.2. Внесеният депозит за участие в търга да се приспадне и послужи за гаранция за изпълнение на задълженията по договора.                            

 

3. Задължавам  дружеството, определенозанаемател в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе сумата от 199,20 лв. (сто деветдесет и девет лева и двадесет стотинки), представляваща наемна цена за първия месец, с вкл. ДДСпо банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

             Гаранцията за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 600лв. (шестстотин лева), да се приспадне от внесения депозит за участие в търга, в размер на 600 лв. и прехвърли по набирателната банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.

4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т. 3 сума в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

6.В седемдневен срок, след влизане в сила на заповедта и представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.

 

/п-не се чете/

 

Зам. областен управител Евгени Врабчев                                                         

За Областен управител на област Бургас                                 

Заповед за заместване № РД-10-151/26.07.2013 г.

 

 

 

 

Added : Saturday, 27 July 2013 00:00 top back 1762 pdf