Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ПИСМО 91-94-34/30.07.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

№ 91-94-34                                                                                                             

30.07. 2013 г.

ДО НИКОЛИНА ВАЛЕРИЕВА БЕКЯРСКА

ЖК. „СЛАВЕЙКОВ”, БЛ. 33, ВХ. 8, ЕТ. 2, АП. 6

ГР. БУРГАС

 

ДО СТЕФАН ВАЛЕРИЕВ КОПРИНКОВ

ЖК. „СЛАВЕЙКОВ”, БЛ. 11, ВХ. 1, ЕТ. 2

ГР. БУРГАС

 

ДО ДЕАН ДИМИТРОВ КОПРИНКОВ

 

ДО ДЕАН ВАЛЕРИЕВ КОПРИНКОВ

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА,

 

При извършена справка в „Национална база данни” се установи, че Вие сте наследници на Дешка Денева Копринкова, ползвала част от имот – държавна собственост находящ се на ул. „Антим I” № 18, гр. Бургас, за ползването на който общия Ви наследодател, съгласно Споразумителен протокол от 30.03.2007 г., се е задължил да заплаща на Областна администрация – Бургас обезщетение.  

До момента на освобождаването на имота, а именно 28.02.2013 г. задълженията на Дешка Копринкова към Областна администрация - Бургас, на основание описаното по-горе споразумение за държане, възлизат на 311,11 лв. и са формирани от дължимо обезщетение за 3 месеца, дължимата такса смет за 2011 г. и 2012 г. и лихви за забава.

С настоящото писмо Ви уведомявам, че следва да заплатите натрупалите се задължения в размер на 311,11 лв. в срок до 15.09.2013 г.

В случай, че задълженията не бъдат изплатени в срок до 15.09.2013 г. ще се пристъпи към принудително събиране на дължимото, ведно със законната лихва и разноските по реда на ГПК, което ще увеличи размера на задължението, тъй като за производство се събират допълнително такси, които ще са за Ваша сметка.

 

 

/п-не се чете/

 

Зам. областен управител Евгени Врабчев                                                         

За Областен управител на област Бургас                                 

Заповед за заместване № РД-10-153/30.07.2013 г.

Added : Wednesday, 31 July 2013 00:00 top back 1572 pdf