Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-78/30.07.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-09-78

Бургас, 30.07.2013 г.

                 В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост, за принудително изземване на ползването част от имот – държавна собственост, представляващ по КККР на гр. Бургас имот с идентификатор 07079.10.378.9 (стар идентификатор № 003049), която част е терен с площ 155 кв. м., предназначен за разполагане на преместваем обект до 47 кв. м.  и маси до 108 кв. м., находящ се в западната част на имота, в непосредствена близост до асфалтов път, върху съществуваща бетонна площадка с размер 12/12 м., обозначен по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. Имотът се държи без правно основание от „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООД, ЕИК 201336671, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 36, вх. 8, ет. 7.

        От данните в наемното досие е видно, че между Областния управител като наемодател на описания по-горе имот и „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООД, след провеждане на търг, е бил сключен договор за наем № Д-03-20/10.06.2011 г., който договор, поради системно забавяне и натрупване на задължения, е прекратен с писмо изх. № 26-00-259(1)/03.08.2012 г.

        След прекратяване на договора е продължило фактическото ползване на имота, за което е начислявано дължащото се за това обезщетение, като междувременно от дружеството са постъпили суми, покриващи голяма част от натрупалите се задължения и в нарочно писмо е заявено намерение за пълно изплащане на задълженията и искане за откриване на нова процедура за отдаване под наем на имота, чиято начална тръжна наемна цена е актуализирана, съобразно промените в пазарната конюнктура. Независимо от изявените намерения дружеството е продължило системно забавяне и неизпълнение и е натрупало дължими обезщетения, които към настоящия момент възлизат на 10 507.87 лв.

        За прекратяване договора за наем, необходимостта от изплащане на задълженията и липсата на правно основание за държането на описания недвижим имот са изпратени две писма с изх. №№ 26-00-259(1)/03.08.2012 г. и 26-00-394/15.07.2013 г., с които е дадена възможност на бившия наемател да освободи доброволно имота, открито е производство за изземване по реда на чл.80 от ЗДС и му е дадена и възможност за доброволно изпълнение на задължения. С писмо изх. № 26-00-394/15.07.2013 г. на бившия наемател „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООД е дадена и възможност да участва в търг за отдаването на имота, едва след като изплати натрупалите се задължения.

        Междувременно е проведена тръжна процедура за отдаване под наем на описания по-горе имот, предмет на настоящото производство, приключила със заповед за определяне на наемател, на когото имотът следва да се предаде освободен, с оглед предмета на търга, а именно 155 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 07079.10.378.9 по КККР на гр. Бургас, т.е. предмет на търга е свободен терен.

        С оглед на гореизложеното и като взех предвид, че са налице предпоставките за принудително изземване на имот - частна държавна собственост, представляващчаст от имот – държавна собственост, представляващ по КККР на гр. Бургас имот с идентификатор 07079.10.378.9 (стар иденитификатор № 003049), която част е терен с площ 155 кв. м., предназначен за разполагане на преместваем обект до 47 кв. м.  и маси до 108 кв. м., находящ се в западната част на имота, в непосредствена близост до асфалтов път, върху съществуваща бетонна площадка с размер 12/12 м., обозначен по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, държан без правно основание от „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООДи на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост и чл. 31, ал. 1,т. 3 от Закона за администрацията за защита и опазване на държавната собственост и с цел необходимостта от освобождаване на имота за предаването му на спечелилия търга наемател

 

 

З А П О В Я Д В А М :

        ИЗЗЕМВАМ от „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООД, ЕИК 201336671, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 36, вх. 8, ет. 7, представлявано от Управителя Венелина Тодорова Велкова, част от имот – държавна собственост, представляващ по КККР на гр. Бургас имот с идентификатор 07079.10.378.9 (стар идентификатор № 003049), която част е терен с площ 155 кв. м., предназначен за разполагане на преместваем обект до 47 кв. м.  и маси до 108 кв. м., находящ се в западната част на имота, в непосредствена близост до асфалтов път, върху съществуваща бетонна площадка с размер 12/12 м., обозначен по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, представляваща неразделна част от прекратения договор за наем № Д-03-20/10.06.2011 г.    

        Насрочвам принудително изземване на имота - държавна собственост на 20.08.2013 г. от 11 часа, което да се извърши със съдействието на ОД на МВР - Бургас.

        ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на имота – 19.08.2013 г.

        Заповедта да се съобщи на „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООД, на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 36, вх. 8, ет. 7, както и на ОД на МВР –Бургас, за сведение и изпълнение.

       Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

       Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административно – процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

       Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

       Контрола по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.  

 

/п-не се чете/

 

Зам. областен управител Евгени Врабчев                                                         

За Областен управител на област Бургас                                 

Заповед за заместване № РД-10-153/30.07.2013 г.

Added : Wednesday, 31 July 2013 00:00 top back 1804 pdf