Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-10-144/24.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-144

 

Бургас  24.07.2013г.

 

 

 

На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 във връзка с чл. 19, чл. 41, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 7 от ЗДДС и протокол от 03.04.2013г. на комисията назначена със Заповед № РД – 10-221/05.10.2012г. и поради липсата на проявен интерес на открития със същата заповед търг за отдаване  под наем

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

         Oткривам процедура по последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен имот, представляващ  ПОземлен имот с идентификатор 07079.603.99, с площ 3 538 кв.м./три хиляди петстотин тридесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с адрес: ПЗ “Север”, гр.Бургас, област Бургас, при съседи на ПИ: имоти № №07079.603.98, 07079.602.17, 07079.603.100, 07079.3.1666, 07079.603.124, с Акт за частна държавна собственост №6074/22.05.2012 г. на Областен управител.

         1. Търгът да се проведе на 28.08.2013г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

        2.  Определям следните параметри за провеждане на търга:

      2.1.Първоначална наемна цена – 1 200 /хиляда и двеста/ лева, месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. Върху наема се начислява ДДС.

      2.2. Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на една достигната наемна месечна вноска, с включен ДДС.

       2.3. Определям депозит за участие в търга в размер на 100 /сто/ лева, вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 27.08.2013 г.

       2.4. Предвид начина на трайно ползване на имота за друг вид строителство и характеристиката на зоната  за производствена  или складова,  до участие в търга се допускат лица имащи правото на търговска дейност.

   Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

    Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

   Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 27.08.2013 г.

   Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 27.08.2013 г.

   Определям комисия в състав:

                    

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bsregion.org. , както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Възлагам на началника на отдел “ДС” да организира съвместно със ст. експерт – Пламена Троева обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел “ Държавна  собственост ” и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ   МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас                                            

 

Added : Friday, 26 July 2013 00:00 top back 1738 pdf