Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: upravitel@bsregion.org

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 


РД-10-131/28.06.2013 година

ЗАПОВЕД

 

№ РД-10-131

Бургас, 28.06.2013 г.

 

На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол № 80-00-133/03.06.2013 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-158/25.09.2009 г. и изменена със Заповед № РД-10-152/17.07.2012 на Областния управител на област Бургас за откриване на тръжна процедура,

 

З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент - самостоятелен обект с идентификатор 07079.601.14.1.107 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 51.83 кв. м. и полезна площ – 45 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня - WC и антре, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – 07079.601.14.1.106, под обекта – 07079.601.14.1.101, над обекта – няма, ведно с таванско помещение № 6 с площ 1.57 кв. м, с предназначение – жилище/апартамент, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 14, вх. 1, ет. 18, ап. 6, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4725/15.06.2009 г.на Областен Управител - Бургас.

Първоначална наемна цена – 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/ месечен наем. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Задължение на спечелилия търга наемател е да прехвърли партидата за имота в „Топлофикация Бургас” АД на свое име, както и да заплати натрупаните до момента на сключване на договора сметки.

Търгът да се проведе на 02.08.2013 г. от 15.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям депозит за участие в търга в размер на 100 лв. (сто лева), вносим по банкова сметка  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 12,00 ч. на 02.08.2013 г.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- схема на самостоятелния обект

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- образец на ценово предложение

 

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 01.08.2013 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 13,30 часа на 02.08.2013 г.

 

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на началника на отдел “ДС” да организира съвместно със старши експерт Пламена Троева обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началника на отдел „ДС” да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел “Държавна  собственост ” и началник отдел “АФСД ” и старши експерт Пламена Троева за сведение и изпълнение.        

 

 

/п – не се чете/

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                               

Областен управител на област Бургас

                                                            

  

                                                                    

 

            

Added : Monday, 01 July 2013 00:00 top back 1310 pdf