Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-59/1.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-59

Бургас, 01.07.2013 г.

                        В Областна администрация – Бургас в изпълнение на Заповед № РД-10-94/10.05.2013  г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична държавна собственост, представляващ 83 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ от поземлен имот с идентификатор 07079.831.58, целия с площ от 43 127 кв.м.,по Кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. Бургас,Лесопарк Росенец, местност Отманли, актуван с Акт за публична държавна собственост № 6683/25.01.2013 г., утвърден от Областния управител на област Бургас, за разполагане на преместваеми обекти за търговия със складово предназначение по реда на чл. 56 от ЗУТ.

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 19.06.2013 г., които възприемам изцяло и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                        1. Определям “ТОМИ – АР” ЕООД за спечелило търга и наемател на част от имот – публична държавна собственост, представляващ 83 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ от поземлен имот с идентификатор 07079.831.58, целия с площ от 43 127 кв.м.,по Кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. Бургас,Лесопарк Росенец, местност Отманли, актуван с Акт за публична държавна собственост № 6683/25.01.2013 г., утвърден от Областния управител на област Бургас, за разполагане на преместваеми обекти за търговия със складово предназначение по реда на чл. 56 от ЗУТ

                       

                        2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за годишна наемна ценав размер на 3030,00 лв. (три хиляди и тридесет лева), без вкл. ДДС, или 3636 лв. (три хиляди шестстотин тридесет и шест лева), с вкл. ДДС.

                          Плащането на годишната наемна цена в размер на 3636 лв. (три хиляди шестстотин тридесет и шест лева), с вкл. ДДС, да се извършва на дванадесет равни месечни вноски, до 10 – то число, в началото на всеки месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

                        3. От внесеният депозит за участие в търга да се приспаднат дължимата гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 500 лв. (петстотин лева) и дължимата първа месечна вноска в размер на 303 лв. (триста и три лева). Остатъкът от 197 лв. да се приспадне за частично погасяване на втората месечна вноска.

             Гаранцията се освобождава след прекратяване действието на договора, пълното изплащане на дължимите суми по него и предаване на имота с двустранен протокол.

                         4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

                          5.В седемдневен срок, след влизане в сила на заповедта да се подготви проект на договор за наем на имота.

                        Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

     Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.

 

               /п - не се чете/          

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

Added : Monday, 01 July 2013 00:00 top back 1925 pdf