Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-39/18.04.2013 година

З А П О В Е Д
 
  № РД -09-39
        Бургас  18 април    2013 год.

 

 

 

На свое заседание, проведено на 05.04.2013 г., отразено в протокол № 20 , Общински съвет – Сунгурларе  по т.  11 от дневния ред е приел решение, със следния текст :
 
 „Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА допълва Наредба за опазване на околната среда на територията на община Сунгурларе, както следва:
Създава се нов чл.38а, със следното съдържание:
Чл. 38 а/1/ В жилищната зона на населените места се забранява отглеждането на повече от 2 крави, пет овце или кози .....................................................................................................
- собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в добро ветеринарно – санитарно състояние и двукратно месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите”.
 
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Сунгурларе  с докладна записка вх.№ ОбС- 389/28.03.2013 г. от д-р Георги Кенов – кмет на община Сунгурларе.
Общинският съвет е извършил поименно гласуване на предложението за решение с 15 гласа “за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” от гласували 15 общински съветници.
 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/, се констатира, че приетото решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
С така приетото решение ОбС Сунгурларе е упражнил правомощията си на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във вр. с чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 11, ал. 3 ЗНА и чл. 79 АПК като е приел допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Сунгурларе.
В чл. 15, ал. 1 ЗНА е заложено императивното изискване нормативният акт да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Това принципно правило е отразено и в чл. 76, ал. 3 АПК, постановяващ, че общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Наредбата на общинския съвет е нормативен административен акт, предназначен да дорегулира, да приложи по-нататък разпоредбите на закона. Поради това при издаването й, особено съществено значение придобива съобразяването със закона, в чието изпълнение тя  е приета, като трябва стриктно да се придържа, както към рамката, така и към съдържанието на закона.
Безспорно общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби.
Тези правомощия на ОбС би следвало да бъдат прилагани при спазване на императивните изисквания на АПК, ЗНА и ПДОСВОА регламентиращи цялостната процедурата по изменение на подзаконов нормативен акт, включително и нормите на чл. 79 от АПК и на чл. 11, ал. 3 от ЗНА, гласящи, че: "нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ (новия, изменящия или допълващия) нормативен акт".
С приемането на решението по т.11 от дневния ред, се цели допълнение на Наредба за опазване на околната среда.  Цитираното решение не може да произведе действие, тъй като изискуемата форма за промяна, отмяна и допълнение на нормативен акт е същата като на променяния, отменян или допълван нормативен акт (чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 ЗНА). За издаването на последващия акт се спазват всички процесуални норми, регламентиращи издаването на нормативен акт, в т.ч. чл. 77 АПК и чл. 80 АПК,  във вр. с глава трета от Закона за нормативните актове. По преписката по приемане на решението (докладна № ОС-389/28.03.2013 год.),  няма данни за спазването на процедурата за издаване на нормативен акт, което представлява съществено нарушение, водещо до незаконосъобразност на решението (арг. чл. 196 във вр. с чл.146, т. 2 и 3 АПК).
Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
От извършената служебна проверка на интернет страницата на община Сунгурларе се установи, че изискванията на чл.26, ал. 2 от ЗНА не са спазени. На сайта на общината не е обявена докладната записка на кмета на община Сунгурларе, няма допълнителни материали и разяснения към заинтересованите лица, респ. липсва предоставянето на 14-дневен срок на гражданите на община Сунгурларе за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3, липсват мотиви и т.н.
Видно от датата на входирането на докладната записка ( 28.03.2013 год.) спазването на изискването за предоставяне на 14-дневен срок не е възможен.
Във връзка с гореизложеното, считам, че цитираното решение, прието по т.11 от дневния ред, с което са одобрени допълнения на разпоредби от цитираната Наредба за опазване на околната среда на ОбС-Сунгурларе, е издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл. 26, ал.2 от ЗНА , поради което е незаконосъобразно и подлежи на отмяна.
Предвид обстоятелството, че в законовия 14 дневен срок, решението не може да бъде приведено в съответствие със законовите изисквания, поради невъзможност за спазването на 14 дневния срок по чл. 26, ал. 2 от ЗНА, и с цел избягване на съдебно оспорване, така приетото решение следва да бъде отменено. 
Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
 
 
 
                                 ЗАПОВЯДВАМ:
 
 
ВРЪЩАМ за ново обсъждане от Общински съвет Сунгурларе,  приетото решение по точка 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет Сунгурларе, проведено на 05.04.2013 г., отразено в Протокол № 20, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-65/11.04.2013 г., със следното съдържание:
 
„Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА допълва Наредба за опазване на околната среда на територията на община Сунгурларе, както следва:
            Създава се нов чл.38а, със следното съдържание:
            Чл. 38 а/1/ В жилищната зона на населените места се забранява отглеждането на повече от 2 крави, пет овце или кози....................................................................................................
            - собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в добро ветеринарно – санитарно състояние и двукратно месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите”.
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Сунгурларе и Кмета на Община Сунгурларе.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 от ЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.
 

 

 

 

                

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/ не се чете

За  Областен управител на област Бургас

(Заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13г.

на Областен управител на област Бургас)

Added : Friday, 19 April 2013 00:00 top back 1653 pdf