Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-38/17.04.2013 година

З А П О В Е

    № РД – 09 - 38

 

Бургас 17.04.2013 год.

 

 

На свое заседание, проведено на 29.03.2013 г., отразено в протокол №20, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 04.04.2013 г. с вх. №61-00-56(1)/04.04.2013 г., Общински съвет Царево, по точка № 18 от дневния ред е приел решение №300 със следния текст :
„На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Царево
Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево в частта на Приложение №1 „Местни такси и цени на предоставени услуги”, Раздел „Цени на такси – Стопанска дейност” по позиция СД-25, „Такса тротоарно право”, както следва:
1. След таблицата с цените за такса тротоарно право се добавя т.5 със следното съдържание:
т.5 Регистриран производител на земеделска продукция с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Царево ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите за тротоарно право”. 
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Царево с докладна записка вх.№476/22.03.2013 г. от Кмета на Община Царево и е прието с 10 гласа „за” от общо 10 гласували общински съветника.
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Недопустимо Общинския съвет в Наредбата си за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Царево е диференцирал заплащането на такси за ползване на тротоарно право и е определил различен размер за регистрирани земеделски производители с постоянен и настоящ адрес на територията на община Царево, от  размера на таксата, която заплащат земеделски производители, които не са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината. С въвеждането на различни по размер такси за ползване на тротоарно право, Общинският съвет е нарушил принципа залегнал в чл.7 ал.1 от ЗМДТ, съгласно който размерът на таксите зависи от себестойността на предоставената услуга, а не от вида на субектите, които я получават. Определянето за една и съща услуга по вид и по качество, заплащането на различен размер на такса, представлява и нарушение на принципа залегнал в чл. 8 ал.1 т.3 от ЗМДТ – при определяне размера на таксата да се цели постигане на по-голяма справедливост. Очевидно е, че с въвеждането на диференцираното заплащане на таксата за тротоарно право, този принцип не може да бъде спазен. С определянето на размер на таксата различен за жители и не жители на общината, Общински съвет Царево е извършил и пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал.2 от ЗЗДискр., чрез по-неблагоприятно третиране на потребителите с местожителство извън територията на община Царево. 
В случай, че с приемането на настоящото решение Общински съвет Царево е имал за цел чрез приетото 50 % намаление от размера на таксата за ползване на тротоарно право, да облекчат регистрираните земеделски производители, които са с постоянно местожителство на територията на общината и съответно внасят данъци и такси в общинския бюджет, считам че същия резултат може да бъде постигнат чрез прилагане на нормата на чл. 8 ал.6 от ЗМДТ. Съгласно цитираната разпоредба: „Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9 от ЗМДТ”. Общинският съвет следва да определи размера на таксата съобразно изискванията на закона, а именно въз основа на действително извършените разходи по предоставянето й. Намерението да осигури социална привилегия на земеделските производители с постоянно местожителство на територията на община Царево и да предостави услугата „Ползване на тротоарно право” на достъпна, привилегирована цена може да бъде реализирано посредством регламентирани законови механизми (съгл. чл. 8, ал. 6 ЗМДТ напр.), а не чрез въвеждането на дискриминационни разграничения за различните видове субекти – ползватели на услугата.   
            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ приетото по т. 18 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево и отразено в протокол №20/29.03.2013 г. решение №300, със следното съдържание:
„На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Царево
Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево в частта на Приложение №1 „Местни такси и цени на предоставени услуги”, Раздел „Цени на такси – Стопанска дейност” по позиция СД-25, „Такса тротоарно право”, както следва:
1. След таблицата с цените за такса тротоарно право се добавя т.5 със следното съдържание:
т.5 Регистриран производител на земеделска продукция с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Царево ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите за тротоарно право”. 
Оспорването спира изпълнението на решението.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.
Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Царево и Кмета на Община Царево.
 

 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА : /п/ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

(заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13 г.

на Областен управител на област Бургас)

Added : Thursday, 18 April 2013 00:00 top back 2196 pdf