Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-37/17.04.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-37

 

Бургас                   2013 год.

 

 

На свое заседание проведено на 05.04.2013 г. и отразено в Протокол № 14, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-64/10.04.2013 год., по т. 36 от дневния ред, Общински съвет Несебър е приел решение №439 със следното съдържание:
„На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.37 „о”, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Несебър реши:
…………………………………
3. Упълномощава Кмета на Община Несебър да сключи договори за наем на мери и пасища – общинска собственост със земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица или с лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при следните условия……………….”.
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Несебър с докладна записка вх.№187/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и е прието със 17 гласа - „за” от общо 17 гласували общински съветници. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото в частта му по т. 3 е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Т. 3Упълномощава Кмета на Община Несебър да сключи договори за наем на мери и пасища – общинска собственост със земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица или с лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при следните условия……………….”
Общинския съвет е конституционно прогласен орган на местното самоуправление в общината, на когото принадлежи делегираната от закона власт да извършва действия по управление и разпореждане с общинска собственост.
Тези правомощия на ОбС би следвало да бъдат прилагани при спазване на императивните изисквания на АПК, ЗНА и ПОДСВОА, както и на специалните закони, регламентиращи материалните права в сферата на правоотношенията – предмет на уреждане с нормативния акт.
В настоящия случай, съображенията ми относно незаконосъобразността на решението в частта по т. 3 са следните:
По своята правна същност посочения текст създава регламент, процедура за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост. В чл.8 ал. 4 от ЗОС Законодателят е регламентирал правомощието на Общинския съвет да приема решения за предоставяне под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Съгласно цитираната норма, правилото е отдаването под наем или продажбата да се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждането на търговете и конкурсите се определят от общинския съвет в наредбата по ал. 2.
Следователно, изключения от правилото се допускат само и единствено при условие, че в специален закон е уредено друго. Стопанисването, управлението и разпореждане с пасища и мери е предмет на специална правна уредба, закрепена със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за неговото прилагане.
В чл. 24а ал. 5 от ЗСПЗЗ, който се явява специален, предвид земеделския характер на пасищата и мерите, е регламентирано, че отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Това изключение е въведено с оглед отграничаване от общия режим на управление на поземления фонд, а не с цел да въведе облекчение при отдаването под наем на пасищата и мерите – земи с особен статут и повишена степен на контрол върху управлението с тях. В подкрепа на това разсъждение са разпоредбите на чл. 37п от ЗСПЗЗ, които изрично регламентират специалния начин на управление с пасищата и мерите с оглед публичния им характер.
С цитираното по-горе изключение Законодателят не е дерогирал необходимостта от провеждане на състезателна процедура при отдаването под наем или аренда за индивидуално ползване на пасища и мери – публична общинска собственост. Нормата, създаваща изключението следва да бъде тълкувана с оглед волята на законодателя – да осигури специален режим на управление и разпореждане с пасищата и мерите, с оглед особения им статут. Липсата на изрични текстове в специалния закон ЗСПЗЗ и в Правилника за неговото приложение (ППЗСПЗЗ), които да изключват приложимостта на общите правила на ЗОС при отдаването под наем или аренда на мери и пасища за индивидуално ползване, както и наличието на правилото на чл.37п, ал.2 ЗСПЗЗ, налагащо изпълнение на изискванията по чл.37и - 37о от ЗСПЗЗ, обуславя извода, че при отдаване под наем или аренда на пасища и мери публична общинска собственост, следва да бъдат съобразени общите правилата на чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 от ЗОС за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, а именно чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, определен от общинския съвет в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.
В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВАС (Решение № 15807 от 30.11.2011 г. по адм. д. № 11157/2010 г.; Решение № 3209 от 07.03.2011 г. по адм. д. № 14348/2010 г. на ІV отд. на ВАС, Решение №444 от 15.06.2011 г. по адм. д. №364/2011 на V състав на ВАС и др.)
В допълнение на горното, текста на т. 3 на Решение № 439 – предмет на настоящата заповед, е в противоречие със заповед №РД-09-116/21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.37н от ЗСПЗЗ. В цитираната заповед, в раздела за общинските пасища и мери, в т.16 изрично е посочено, че отдаването им под наем или под аренда за индивидуално ползване по реда на чл.37п от ЗСПЗЗ става чрез публично оповестен търг.
 Провеждането на търг или конкурс е задължително и преюдициално условие за извършване на този вид управление на общинска собственост. Провеждането на състезателна процедура е въведено с оглед защита интересите на общината и гарантира получаването от общината на адекватна стойност на отдаваното под наем или аренда недвижимо имущество
 Следователно, като е приел решение, с което е предвидено отдаване под наем на земеделски земи - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасища, мери” без провеждане на търг или конкурс Общински съвет Несебър е постановил едно незаконосъобразно решение, прието в нарушение на материалния закон.
Имайки предвид, че порока не може да бъде саниран в законовия 14 дневен срок, с цел избягване на съдебно оспорване, така приетото решение следва да бъде изменено в частта му по т. 3 с цел отстраняване на порока
            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане приетото по т. 36 от дневния ред на заседание на Общински съвет Несебър и отразено в протокол №14/05.04.2013 г. решение №439, в частта му по т. 3, със следното съдържание:
3. Упълномощава Кмета на Община Несебър да сключи договори за наем на мери и пасища – общинска собственост със земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица или с лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при следните условия……………….”.
Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Несебър и Кмета на Община Несебър.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 отЗМСМА, за което  следва да бъда уведомена незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 отЗМСМА.

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА : /п/ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

 

(заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13 г.

на Областен управител на област Бургас)

 

Added : Thursday, 18 April 2013 00:00 top back 1767 pdf