Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-36/17.04.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-36

 

Бургас                   2013 год.

 

 

На свое заседание проведено на 28.03.2013 г. и отразено в Протокол № 23, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-58/03.04.2013 год., по т. 29 от дневния ред, Общински съвет Поморие е приел решение №514 със следното съдържание:

„На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 „и”  чл.37 „п”от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Поморие приема на второ четене Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Поморие................................................”.
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие с докладна записка вх.№ОС-879/26.11.2012 г. от Директора на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Станимир Кушев и е прието с 18 гласа - „за” от общо 18 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото в частта му по чл. 33, ал. 4 е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Чл. 33, ал. 4: Договори за индивидуално ползване на мери и пасища се сключват без публичен търг или публично оповестен конкурс с животновъди за площите, определени в Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане земята в добро земеделско и екологично състояние”
Видно от легалната дефиниция на чл. 7, ал. 2 от ЗНА от Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Поморие (Наредбата) е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. В чл. 15, ал. 1 от ЗНА е заложено императивното изискване нормативният акт, какъвто безспорно е Наредбата да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Това принципно правило е отразено и в чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно който общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Индиция за императивното условие подзаконовите нормативни актове да са съобразени с нормите от по-висок ранг се съдържа и в чл. 7, ал. 3 и чл. 16 от ЗНА.
Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност.
Общинския съвет е конституционно прогласен орган на местното самоуправление в общината, на когото принадлежи делегираната от закона власт да извършва действия по управление и разпореждане с общинска собственост.
Тези правомощия на ОбС би следвало да бъдат прилагани при спазване на императивните изисквания на АПК, ЗНА и ПОДСВОА, както и на специалните закони, регламентиращи материалните права в сферата на правоотношенията – предмет на уреждане с нормативния акт.
В настоящия случай, съображенията ми относно незаконосъобразността на решението в частта по чл. 33, ал. 4 от Наредбата са следните:
По своята правна същност посочената норма създава регламент, процедура за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост. В чл.8 ал. 4 от ЗОС Законодателят е регламентирал правомощието на Общинския съвет да приема решения за предоставяне под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Съгласно цитираната норма, правилото е отдаването под наем или продажбата да се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждането на търговете и конкурсите се определят от общинския съвет в наредбата по ал. 2.
Следователно, изключения от правилото се допускат само и единствено при условие, че в специален закон е уредено друго. Стопанисването, управлението и разпореждане с пасища и мери е предмет на специална правна уредба, закрепена със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за неговото прилагане.
Действително в чл. 24а ал. 5 от ЗСПЗЗ, който се явява специален, предвид земеделския характер на пасищата и мерите, е регламентирано, че отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Това изключение е въведено с оглед отграничаване от общия режим на управление на поземления фонд, а не с цел да въведе облекчение при отдаването под наем на пасищата и мерите – земи с особен статут и повишена степен на контрол върху управлението с тях. В подкрепа на това разсъждение са разпоредбите на чл. 37п от ЗСПЗЗ, които изрично регламентират специалния начин на управление с пасищата и мерите с оглед публичния им характер.
С цитираното по-горе изключение Законодателят не е дерогирал необходимостта от провеждане на състезателна процедура при отдаването под наем или аренда за индивидуално ползване на пасища и мери – публична общинска собственост. Нормата, създаваща изключението следва да бъде тълкувана с оглед волята на законодателя – да осигури специален режим на управление и разпореждане с пасищата и мерите, с с оглед особения им статут. Липсата на изрични текстове в специалния закон ЗСПЗЗ и в Правилника за неговото приложение (ППЗСПЗЗ), които да изключват приложимостта на общите правила на ЗОС при отдаването под наем или аренда на мери и пасища за индивидуално ползване, както и наличието на правилото на чл.37п, ал.2 ЗСПЗЗ, налагащо изпълнение на изискванията по чл.37и - 37о от ЗСПЗЗ, обуславя извода, че при отдаване под наем или аренда на пасища и мери публична общинска собственост, следва да бъдат съобразени правилата на чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 от ЗОС за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, определен от общинския съвет в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.
В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВАС (Решение № 15807 от 30.11.2011 г. по адм. д. № 11157/2010 г.; Решение № 3209 от 07.03.2011 г. по адм. д. № 14348/2010 г. на ІV отд. на ВАС, Решение №444 от 15.06.2011 г. по адм. д. №364/2011 на V състав на ВАС и др.)
В допълнение на горното, разпоредбата на чл. 33, ал. 4 от Наредбата – предмет на настоящата заповед, е в противоречие със заповед №РД-09-116/21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.37н от ЗСПЗЗ. В цитираната заповед, в раздела за общинските пасища и мери, в т.16 изрично е посочено, че отдаването им под наем или под аренда за индивидуално ползване по реда на чл.37п от ЗСПЗЗ става чрез публично оповестен търг.
 Провеждането на търг или конкурс е задължително и преюдициално условие за извършване на този вид управление на общинска собственост. Провеждането на състезателна процедура е въведено с оглед защита интересите на общината и гарантира получаването от общината на адекватна стойност на отдаваното под наем или аренда недвижимо имущество
 Следователно, като е приел текст в Наредбата, с който е предвидено отдаване под наем на земеделски земи - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасища, мери” без провеждане на търг или конкурс Общински съвет Поморие е постановил едно незаконосъобразно решение, прието в нарушение на материалния закон.
            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ОСПОРВАМ приетото по т. 29 от дневния ред на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в протокол №23/28.03.2013 г. решение №514, в частта му по чл. 33, ал. 4, със следното съдържание:

Чл. 33, ал. 4: Договори за индивидуално ползване на мери и пасища се сключват без публичен търг или публично оповестен конкурс с животновъди за площите, определени в Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане земята в добро земеделско и екологично състояние”.

Оспорването спира изпълнението на решението в цитираната част.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.

Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Поморие и Кмета на Община Поморие.

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА : /п/ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

 

(заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13 г.

на Областен управител на област Бургас)

Added : Thursday, 18 April 2013 00:00 top back 1883 pdf