Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-34/15.04.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД – 09- 34

Бургас 15.04.2013 год.

 

На свое заседание проведено на 28 март 2013 г. и отразено в Протокол № 20, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-62/08.04.2013 год., по т.5 от дневния ред, Общински съвет Приморско е приел решение №295 със следното съдържание:
“ На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
Приема изменение на Наредбата за осигуряване на обществен ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Приморско:
1. В Глава Втора, чл. 3 се създава нова ал.6: «Забранява употребата на алкохол на всички обществени места публична и частна общинска собственост- паркове, градини, площади, крайбрежни аллеи, градински аллеи, детски площадки, пристанища, улици, тротоари и плажни подходи.
2. Настоящият текст на чл.3 ал.6 става ал.7.”
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Приморско с докладна записка вх.№89/05.03.2013 г. от Златин Бодуров – общински съветник в Общински съвет Приморско и е прието с 7 гласа - „за”, “против” - 1 и “въздържали се” - 4 от общо 12 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради следните съображения:
І. Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 -дневен срок за предложения и становища по проекта.
В настоящия случай липсват доказателства относно спазването на изискванията за публикуване на доклада на вносителя и проекта на наредбата в официалния сайт на Общински съвет Приморско. Извършена служебна проверка в официалния сайт на Общински съвет Приморско не установи спазването на горецитираните законови изисквания. 
ІІ. При приемане на решението за изменение на Наредбата за осигуряване на обществения ред … Общинският съвет е взел решението си без да прецени наличието и на изискванията по чл. 28, ал. 2 от ЗНА за съдържанието на доклада на вносителя.
Съгласно ал.2 на цитираната норма в мотивите по приемане на проекта за нормативен акт и доклада на вносителя към него следва да съдържат: 
 «1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.»
Следователно, в проекта за решение и доклада към него, трябва да са налице всички мотиви, обосноваващи изменението на нормативния акт и които да аргументират компетентността на общинския съвет за приемането му.
За да подчертае значимостта на мотивите, при изготването на проект за решение за приемане или изменение на нормативен акт, Законодателят дори изрично е регламентирал в ал.3 на чл. 28 от ЗНА, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган.
Видно от материалите към протокол №20/28.03.13 г. на Общински съвет Приморско, към решение №295 е приложена единствено докладна записка с вх.№89/05.03.13 г. на вносителя Златин Бодуров, без да са изложени причините, които налагат приемането на решението, целите които се следват, както и без да е изготвен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Несъответствието на доклада с разпоредбите на чл.28 ал.2 ЗНА съставлява съществено процесуално нарушение, което води до извод за необоснованост на необходимостта от приемане на приетия текст от Наредбата. Посоченото нарушава и целта на закона, изразена в същите разпоредби - за обоснованост и доказана обществена необходимост при приемането на всеки нормативен акт.
ІІІ. Според чл.1 от Наредбата за обществения ред на Община Приморско, същата урежда обществените отношения свързани с осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазването на общинската собственост и околната среда, безопасността на движение на територията на Община Приморско. Като правно основание за приемането на решението в доклада на вносителя се сочи чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, регламентиращо правомощието на общинските съвети да решават и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
От предметното съдържание на създадената нова ал.6 на чл.3 от Наредбата, става ясно  че общинският съвет с направеното допълнение е въвел норма, забраняваща употребата на алкохол на всички обществени места публична и частна общинска собственост или с други думи е доуредил правоотношения засягащи «обществения ред», като е установил правопорядък с местно значение. В правната доктрина липсва легална дефиниция на  понятието «обществен ред», но тълкувайки съдебната практика и в частност решение №7 на Конституционния съд по конст. дело №1/1996 г., под «обществен ред» следва да се разбира: «установения с нормативни актове ред, който осигурява нормалното спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права».  
Действително, Общинският съвет е компетентен да приеме норми за поведение, задължителни за физическите и юридическите лица на територията на съответната община, но само по въпроси, които не са от изключителната компетентност на други органи.  
            В случая въведената забрана за употреба на алкохол на обществени места не намира своята законова опора, дори напротив употребата на алкохол като действие, само по себе си не съставлява нарушение на обществения ред, в контекста на понятието, регламентирано в КР № 7/1996г. Не би могло да бъде установена правна норма, забраняваща употребата на алкохол от гледна точка на мястото на извършването й. Дори и да има отделни забрани, закрепени в специални закони – напр. в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, Закона за закрила на детето, те касаят строго определени ситуации, събития и локации, поради което не биха могли да бъдат третирани като правно основание за пълна забрана за употреба на алкохол на обществени места.
Нещо повече, дори в Закона за здравето, който въвежда рестриктивни мерки, касаещи разпространението и злоупотребата на алкохол, законодателят се е ограничил до забрана за продажба на определени правни субекти, квалифицирани по възрастов белег (лица до 18 години), с моментно психическо състояние (лица в пияно състояние) или по местоизвършване на действието – на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения; спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.
Прави впечатление, че най-висшия административен орган от изпълнителната власт в областта на здравеопазването - Министърът на здравеопазването, самостоятелно и съвместно с други компетентни държавни органи и неправителствените организации създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, като:
1. осъществява промотивни и профилактични дейности;
2. осигурява достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица. (чл. 53, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ)). Показателно е,че тези мерки касаят злоупотребата, а не употребата на алкохол. И освен това са в доста ограничен диапазон. Не е използван подхода на пълната и абсолютна забрана.
В ЗЗ забраните за употребата са в контекста на опазване на по-висши ценности – детското здраве, големи групи хора и пр., а не засягат и изцяло забраняват употребата на алкохол, както беше подходено напр. в областта на тютюнопушенето – на законодателно ниво беше забранено на определени обществени места.
            Употребата на алкохол на обществени места може да бъде санкционирана, ако е осъществен състава на престъпление (по Наказателния кодекс) или административно нарушение (по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)), то не би могло да се счете, че деянието създава опасност за обществото, която следва да бъде препятствана предварително с въвеждане на подобна забрана.
При констатиране на нарушения на обществения ред, съгласно чл. 57 ал.1 от Закона за министерство на вътрешните работи: «При установяване на условия и причини за извършването на престъпления и други нарушения на обществения ред полицейските органи вземат мерки за отстраняването им». Така също в ЗАНН и Наказателно-процесуалния кодекс са предвидени мерки за преустановяване на нарушенията/престъпленията и  санкциониране на нарушителите им.
            Следователно, недопустимо и в противоречие с чл.75 ал.2, чл.76 ал.1 и 2 АПК, идентични с разпоредбите на чл. 8 от ЗНА е с наредба, издадена от общински съвет, да се преуреждат или цялостно уреждат обществени отношения, уредени с нормативен акт от по­висока степен.
Предвид гореизложеното и с оглед своевременното отстраняване на допуснатото нарушение, на основание чл.32, ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане, приетото по т.5 от дневния ред на заседание на Общински съвет Приморско и отразено в протокол №20/28.03.2013 г., решение №295 със следното съдържание:
“ На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
Приема изменение на Наредбата за осигуряване на обществен ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Приморско:
1. В Глава Втора, чл. 3 се създава нова ал.6: «Забранява употребата на алкохол на всички обществени места публична и частна общинска собственост- паркове, градини, площади, крайбрежни аллеи, градински аллеи, детски площадки, пристанища, улици, тротоари и плажни подходи.
2. Настоящият текст на чл.3 ал.6 става ал.7.»
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Приморско и Кмета на Община Приморско.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 от ЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.
 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

(Заповед за заместване № РД-10-71/05.04.2013г.

на Областен управител на област Бургас)


 

 

 

 

 

 

 

Added : Wednesday, 17 April 2013 00:00 top back 1937 pdf