Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-33/11.04.2013 година

З А П О В Е Д
 
№ РД – 09 - 33
 
Бургас 11.04.2013 год.

 

 

На свое заседание, проведено на 29.03.2013 г., отразено в протокол №20, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 04.04.2013 г. с вх. №61-00-56(1)/04.04.2013 г., Общински съвет Царево е гласувал решение 299, по точка № 17 от дневния ред, със следния текст :
„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, във връзка с чл.51, ал.5 от НРПУРИВОС, Общински съвет Царево
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 год., като добавя следния общински недвижим имот:
ПИ №48619.23.6 в землището на гр. Царево, целия с площ от 54.682 дка, с трайно предназначение „земеделска”, с начин на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС 1563/15.03.2013 г.;
2. Учредява възмездно право на ползване за срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин върху част от имот №48619.23.6, с площ от 1 дка в землището на гр. Царево, целия с площ от 54.682 дка, с трайно предназначение „земеделска”, с начина на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС №1563/15.03.2013 г. на Никола Стоянов Чавдаров ЕГН 5005030603, с адрес: гр. Царево, ул. Христо Ботев №19
3. Определя цена на правото на ползване за част от имот №48619.23.6, с площ от 1 дка, в землището на гр. Царево, целия с площ от 54.682 дка, с трайно предназначение „земеделска”, с начин на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС 1563/15.03.2013 г. в размер 25,00 (двадесет и пет) лева за година, съгласно Приложение №1 „Тарифа за базисни наемни цени”, Раздел І „Общи положения”, в частта „Базисна наемна цена за ползване на земеделски земи под наем от Общински поземлен фонд (ОПФ) и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, т.2 от НРПУРИВОС.
4. Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване.”
Общинският съвет е приел предложението за решение  в резултат на поименно гласуване с 10 гласа - “за” , 0 гласа - „против” и  0 гласа  - „въздържал се”. 
При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията (ЗА) бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Допустимостта на административния контрол върху решенията на общинския съвет произтича пряко от разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от Закона за общинска собственост/изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г./, съгласно който “актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това правомощие е предоставено на областния управител със закон и не е обвързано от вида /индивидуален, общ или нормативен акт/, както и предмета на акта /акт с гражданскоправен или друг характер/.
Приемането на настоящото решение е инициирано с докладна записка №480/25.03.2013 г. от кмета на община Царево, като мотивите са ”Постъпило искане от Никола Стоянов Чавдаров от гр. Царево за учредяване на право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху 1 дка - част от имот №48619.23.6, целия с площ от 54.682 дка, с трайно предназначение „земеделска”, с начин на трайно ползване „дере”, в землището на гр. Царево актуван с АЧОС 1563/15.03.2013 г.”
 Като доказателство за притежаваното от Общината право на собственост върху имота са представени АЧОС №1563/15.03.2013 г. и скица № 9051/06.03.2013 год. на СГКК – Бургас, с отбелязване върху нея на начин на трайно ползване на имота -„дере”.
В раздел 2 на Акта за частна общинска собственост като правно основание за придобиване правото на собственост върху имота е посочен чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, а като фактическо основание - решение №307/18.02.2000 г. на ПК Царево.
Разграничението на собствеността на държавна и общинска е въведено с Конституцията на Република България, влязла в сила на 13.07.1991г., съгласно която режимът на обектите, „държавна” и „общинска” собственост се определя със закон. По-късно, с §7 от ПЗР на ЗМСМА(обн. ДВ. бр.77/17.09.1991г.) режимът на разделност между държавната и общинска собственост е доразвит, като са конкретизирани основанията за преминаване на собственост към общините. С влизането в сила на 01.06.1996г. наЗакона за държавната собственост иЗакона за общинската собственост са детерминирани нови критерии за собственост между държавата и общините, които представляват самостоятелни придобивни основания за публичните субекти.
Правото на собственост на държавата върху ПИ № 48619.23.6 произтича директно по силата на закона. Съгласно чл. 6 отЗСв редакцията му до изменението с ДВ бр.31 от 17.04.1990 г. „ Държавни стават и имотите, които държавата придобива съгласно законите, а така също и имотите, които нямат друг собственик.”
Съгласно чл.68 от Закона за държавната собственост: За имотите държавна собсвеност се съставят актове за държавна собственост. Ал. 4 на същия текст изчерпателно изброява имотите, за които не се съставят актове за държавна собственост - за временните постройки, пътната мрежа, коритата на реки и дерета, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Следователно ЗДС императивно разпорежда, че имотите с начин на трайно ползване „дере” са държавна собственост.
В този смисъл е и писмо изх. № 90-04-5581/19.01.2012 год. на Зам. Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, писмо изх. № 05-01-118/9/21.02.2012 год. и писмо изх. № 05-01-118/13.02.2012 год. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район, а именно: ”С оглед чл.11, т.1 от Закона за водите (ЗВ) и във връзка с §1, ал.1,т.34,67 и 81 от Допълнителните му разпоредби, деретата се третират като публична държавна собственост, а управлението на водните обекти се осъществява на основата на планове за управление на речните басейни.
            Независимо от горното, с писмо изх. № 24-00-423/25.09.2012 год. на Областен управител на област Бургас е изискано становище от Басейнова дирекция, допустимо ли е отдаването под наем по реда на ЗОС  на поземлени имоти – „дерета”, попада ли същото в обхвата на специалния режим за учредяване ползване на воден обект, съгласно Закона за водите и има ли специален разрешителен или уведомителен режим за отдаване или ползване на „дерета” от трети лица.        
            С писмо изх.№ РД-11-201/04.10.2012 год. БДИБР гр. Пловдив изразява следното становище: Съгласно чл.11, ал.1, т.1 от Закона за водите, водите на реките и прилежащите им земи са „публична държавна собственост”, като тя не може да се трансформира в частна, а чл.16 от ЗДС определя, че имоти публична държавна собственост не може да се използват не по предназначение и да се предоставят на трети лица (освен в случаите на ал.2 и ал.5 и чл.16а от ЗДС), освен по реда на Закона за Концесиите.
Без да вземе предвид, че не са налице гореизложените  предпоставки, община Царево незаконосъобразно е актувала имота като общински.
            Дори и да се приеме, че имота е общинска собственост, изразеното намерение за учредяване на право на ползване не е подкрепено от закона. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОС, имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.
             Деретата са естествени релефни форми, имащи значение за отводняването и оттичането на естествените водоизточници – реки, ручеи и др. Не може да намери законова подкрепа волята на ОбС да учреди право на ползване (безспорно представляващо действие на разпореждане)  в полза на трето лице, за устройване на пчелин. Ползвателя на такъв вид имот не би могъл да го ползва като пчелин, като в същото време запази предназначението му като теренна форма, служеща за отводняване по естествен път.
            Следователно, при отдаване на имота за нужди на други лица няма гаранция, че ще бъде запазено основното му предназначение, което от своя страна представлява нарушение и на чл. 11, ал. 2 от ЗОС.
Предвид гореизложеното и с оглед своевременното отстраняване на допуснатото нарушение, на основание чл.32, ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане от Общински съвет Царево, Решение № 299,  прието по точка 17 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево, проведено на 29.03.2013 г., отразено в Протокол № 20, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-56(1)/04.04.2013 г., както следва:
„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, във връзка с чл.51, ал.5 от НРПУРИВОС, Общински съвет Царево
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 год., като добавя следния общински недвижим имот:
ПИ №48619.23.6 в землището на гр. Царево, целия с площ от 54.682 дка, с трайно предназначение „земеделска”, с начин на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС 1563/15.03.2013 г.;
2. Учредява възмездно право на ползване за срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин върху част от имот №48619.23.6, с площ от 1 дка в землището на гр. Царево, целия с площ от 54.682 дка, с трайно предназначение „земеделска”, с начина на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС №1563/15.03.2013 г. на Никола Стоянов Чавдаров ЕГН 5005030603, с адрес: гр. Царево, ул. Христо Ботев №19
3. Определя цена на правото на ползване за част от имот №48619.23.6, с площ от 1 дка, в землището на гр. Царево, целия с площ от 54.682 дка, с трайно предназначение „земеделска”, с начин на трайно ползване „дере”, актуван с АЧОС 1563/15.03.2013 г. в размер 25,00 (двадесет и пет) лева за година, съгласно Приложение №1 „Тарифа за базисни наемни цени”, Раздел І „Общи положения”, в частта „Базисна наемна цена за ползване на земеделски земи под наем от Общински поземлен фонд (ОПФ) и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, т.2 от НРПУРИВОС.
4. Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване.”
 
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Царево и Кмета на Община Царево.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 от ЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.

 

 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

(заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13 г.

на Областен управител на област Бургас)

Added : Wednesday, 17 April 2013 00:00 top back 3759 pdf