Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-32/14.04.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД – 09-32

 Бургас 11.04.2013 год.

 

 

На свое заседание проведено на 21.03.2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-51(1)/28.03.2013 год., по т.16 от дневния ред, Общински съвет Царево е приел решение №273 със следното съдържание:
«На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. с чл.14 ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 24 «а» ал.5 и чл. 37 «п» от ЗСПЗЗ, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС, Общински съвет Царево
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем се включи следния общински недвижим имот:
ПИ № 000113 по КВС на с. Бродилово, м. «Долната воденица», целия с площ от 12.045 дка, актуван с АПОС №298/09.06.2009 год, с начин на трайно ползване «пасище, мера»;
2. Отдава под наем на Панайот Богословов Панайотов за срок от 5 години, част от следния недвижим имот:
Част от ПИ №000113 по КВС на с. Бродилово, м. «Долната воденица», с площ от 1.00 дка, целият с площ от 12.045 дка - публична общинска собственост, актуван с АПОС №298/09.06.2009 год, с начин на трайно ползване «пасище, мера» при наемна цена 6.00 /шест/ лева на декар за година.
3. Възлага на Кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне на имота под наем и да сключи договор за наем.»
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Царево с докладна записка вх.№452/11.03.2013 г. от Кмета на община Царево и е прието с 12 гласа - „за” от общо 12 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото в частта му по т.2 и т.3 е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Общинския съвет е конституционно прогласен орган на местното самоуправление в общината, на когото принадлежи делегираната от закона власт да извършва действия по управление и разпореждане с общинска собственост.
По своята правна същност настоящото решение, представлява действие по управление с недвижим имот – публична общинска собственост и като такова и на основание чл. 8 ал.11 от ЗОС, подлежи на контрол за законосъобразност от страна на Областния управител по реда на 31 ал.1, т.5 от ЗА, във вр. с чл. 45 ал.4 от ЗМСМА.
Безспорно в чл.8 ал. 4 от ЗОС Законодателят е регламентирал правомощието на Общинския съвет да приема решения за предоставяне под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Съгласно цитираната норма, правилото е отдаването под наем или продажбата да се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждането на търговете и конкурсите се определят от общинския съвет в наредбата по ал. 2.
Следователно, изключения от правилото се допускат само и единствено при условие, че в специален закон е уредено друго. Действително в чл. 24а ал. 5 от ЗСПЗЗ, който се явява специален, предвид земеделския характер на имота предмет на решението, е регламентирано, че отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Това изключение е въведено с оглед отграничаване от общия режим на управление на поземления фонд, а не с цел да въведе облекчение при отдаването под наем на пасищата и мерите – земи с особен статут и повишена степен на контрол върху управлението с тях. В подкрепа на това разсъждение са разпоредбите на чл. 37п от ЗСПЗЗ, които изрично регламентират специалния начин на управление с пасищата и мерите с оглед публичния им характер.
С направеното уточнение обаче Законодателят не е изключил необходимостта от провеждане на състезателна процедура при отдаването под наем или аренда за индивидуално ползване на пасища и мери – публична общинска собственост. Липсата на изрични текстове в специалния закон ЗСПЗЗ и в Правилника за неговото приложение (ППЗСПЗЗ), които да изключват приложимостта на общите правила на ЗОС при отдаването под наем или аренда на мери и пасища за индивидуално ползване, както и наличието на правилото на чл.37п, ал.2 ЗСПЗЗ, налагащо изпълнение на изискванията по чл.37и - 37о от ЗСПЗЗ, обуславя извода, че при отдаване под наем или аренда на пасища и мери публична общинска собственост, следва да бъдат съобразени правилата на чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 от ЗОС за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, определен от общинския съвет в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.
В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВАС (Решение № 15807 от 30.11.2011 г. по адм. д. № 11157/2010 г.; Решение № 3209 от 07.03.2011 г. по адм. д. № 14348/2010 г. на ІV отд. на ВАС, Решение №444 от 15.06.2011 г. по адм. д. №364/2011 на V състав на ВАС и др.)
В допълнение на горното, решение №273 на Общински съвет Царево, в частта му по т.2 и 3 е прието и в противоречие със заповед №РД-09-116/21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.37н от ЗСПЗЗ. В цитираната заповед, в раздела за общинските пасища и мери, в т.16 изрично е посочено, че отдаването им под наем или под аренда за индивидуално ползване по реда на чл.37п от ЗСПЗЗ става чрез публично оповестен търг.
 Провеждането на търг или конкурс е задължително и преюдициално условие за извършване на действие по управление с общинска собственост. Същото гарантира получаването от общината на адекватна стойност на отдаваното под наем или аренда недвижимо имущество.
 Следователно, като е взел решение да се отдаде под наем част от имот публична общинска собственост, с начин на трайно ползване «пасище, мера» без провеждане на търг или конкурс Общински съвет Царево е постановил едно незаконосъобразно решение, прието в нарушение на материалния закон.
            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ОСПОРВАМ приетото по т. 16 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево и отразено в протокол №19/21.03.2013 г. решение №273, в частта му по т.2 и т.3, със следното съдържание:
« ……………………….
2. Отдава под наем на Панайот Богословов Панайотов за срок от 5 години, част от следния недвижим имот:
Част от ПИ №000113 по КВС на с. Бродилово, м. «Долната воденица», с площ от 1.00 дка, целият с площ от 12.045 дка - публична общинска собственост, актуван с АПОС №298/09.06.2009 год, с начин на трайно ползване «пасище, мера» при наемна цена 6.00 /шест/ лева на декар за година.
3. Възлага на Кмета на Община Царево да издаде заповед за предоставяне на имота под наем и да сключи договор за наем.»
 
Оспорването спира изпълнението на решението в цитираната част.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.
Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Царево и Кмета на Община Царево.

 

 

 

  

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

(заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13 г.

на Областен управител на област Бургас)


 

 

Added : Wednesday, 17 April 2013 00:00 top back 1842 pdf