Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-30/10.04.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-30

 

Бургас, 10.04.2013 год.

 

На свое заседание проведено на 28.03.2013 г. и отразено в Протокол № 23, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-58/03.04.2013 год., по т. 32 от дневния ред, Общински съвет Поморие е приел решение № 517 със следното съдържание:
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и § 4 от ЗНП, Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездно право на ползване, за читалищни нужди на помещение от 134 кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой, одобрени със Заповед № РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АГКК в полза на НЧ “Светлина1934”, гр. Ахелой. Правото на ползване се учредява безсрочно”.
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие с докладна записка вх.№ ОС-142/12.03.2013 г. от лице, подписало «За кмет» с неустановена самоличност и е прието с 20 гласа - „за” от общо 20 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Общинския съвет е конституционно прогласен орган на местното самоуправление в общината, на когото принадлежи делегираната от закона власт да извършва действия по управление и разпореждане с общинска собственост.
По своята правна същност настоящото решение, представлява действие на разпореждане с недвижим имот – публична общинска собственост и като такова и на основание чл. 8 ал.11 от ЗОС, подлежи на контрол за законосъобразност от страна на Областния управител по реда на 31 ал.1, т.5 от ЗА, във вр. с чл. 45 ал.4 от ЗМСМА.
Посочената като правно основание за приемане на решението разпоредба на чл. 39, ал. 4 от ЗОС безспорно дава възможност на Общинския съвет да приема решения за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост.
Предоставянето с решение № 517/28.03.2013г. на безвъзмездно право на ползване обаче не попада в тази хипотеза. Приложен към докладната записка по приемане на решението е Акт за общинска собственост (публична) № 44/10.10.1997г. Документът е описан като правно основание за вписване в кадастралния  регистър като собственост на община Поморие, видно от скица № 20263/04.06.2012г., издадена за поземлен имот с идентификатор 00833.501.228.7 по КК на гр. Ахелой, поради което следва да се приеме, че обекта – предмет на решението е актуван с този акт.
Следователно, дори и при наличието на необходимото мнозинство от гласувалите общински съветници изискуемо по чл. 39, ал. 4 от ЗОС, липсва изначална правна възможност за прилагане на този текст и е недопустимо разпореждане с публична общинска собственост по този ред.
Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. (чл. 7, ал. 2 от ЗОС).
Не е посочена от приемащия решението орган, а и не е установена такава при извършване на контрола за законосъобразност от контролиращия орган приложима правна норма, допускаща изключение от общата забрана по чл. 7, ал. 2 ЗОС.
Неприложим е и § 4 от ЗНЧ, тъй като за предоставяне право на ползване върху сградите и другите недвижими имоти на читалищата е необходимо наличието на две кумулативни предпоставки – да са им предоставени до влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди. От документите, приложени към докладната записка безспорно се установява, че се касае за обект, функциониращ като кафене, т.е. със стопанско предназначение. Следователно не е налице втората изискуема предпоставка – обекта да се ползва за читалищна дейност. Няма представени доказателства и за спазването на първата предпоставка – обекта да е предоставен от държавата или общината до влизане в сила на закона на читалище „Светлина 1934” гр. Ахелой.
 Посочените съображения водят до извода, че решението за учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 00833.501.228.7е незаконосъобразно.
            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане приетото по т. 32 от дневния ред на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в протокол № 23/28.03.2013 г. решение №517, със следното съдържание:
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и § 4 от ЗНП, Общински съвет – Поморие учредява безвъзмездно право на ползване, за читалищни нужди на помещение от 134 кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой, одобрени със Заповед № РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителен директор на АГКК в полза на НЧ “Светлина1934”, гр. Ахелой. Правото на ползване се учредява безсрочно”.
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Поморие и Кмета на Община Поморие.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 отЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 отЗМСМА.
 

 

 

АТАНАС ТЕРЗИЕВ /п/ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

(заповед за заместване №РД-10-70/05.04.13 г.

на Областен управител на област Бургас)

зк/

Added : Thursday, 11 April 2013 00:00 top back 1529 pdf