Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-24/21.03.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-24

 

Бургас 21.03.2013 год.

 

 

На свое заседание проведено на 26.02.2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-43/07.03.2013 год., по т.9 от дневния ред, Общински съвет Приморско е приел решение №285 със следното съдържание:
« І. Общински съвет – Приморско на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38, ал.2 от ЗОС, дава съгласие да се учреди възмездно и безсрочно вещно право на строеж в полза на «Транс Тур Китен» АД, собственици на четириетажна хотелска сграда, построена в поземлен имот №306, по плана на гр. Китен, с идентификатор 37023.501.26.1 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка, петстотин и едно, точка, двадесет и шест, точка,едно) по КК и КР на гр. Китен, в ПИ 37023.501.26 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка петстотин и едно, точка двадесет и шест), целият с площ от 5917 (пет хиляди деветстотин и седемнадесет) кв.м., при съседи на имота: 37023.501.3, 37023.501.715,  37023.501.28, 37023.501.25, по КК и КР на гр. Китен, одобрени със заповед № РД-18-94/21.12.2007 на ИД на АГКК – гр. София, последно изменени със заповед № КД-14-02-1584/10.09.2012 г., с номер на регулационен план: УПИ ІІ-26 (две римско, с планоснимачен номер двадесет и шест), кв. 65 (шестедесет и пети), отреден за хотел по ПУП (ПРЗ), одобрен със Заповед №411/16.05.12 г. на кмета на Община Приморско за изграждане на:
1. Пристройка на съществуваща хотелска сграда с РЗП 170 (сто и седемдесет) кв.м., построена в ПИ 37023.501.26 по КК и КР на гр. Китен, представляващ УПИ ІІ-26 в кв. 65 по регулационния план на гр. Китен.
Пазарната стойност на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 21800,00 лв. (двадесет и една хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена на 13.02.2013 г. от независим оценител, рег. №100100942 от 14 декември 2009 г. на КНОБ.
Данъчната оценка на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 25 034,60 лв. (двадесет и пет хиляди тридесет и четири лева и 60 ст.) без включен ДДС, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№5208001685/11.02.13 г.
2. «Открит басейн» със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., с обем 95 (деветдесет и пет) куб.м., разположен в ПИ 37023.501.26 по КК и КР на гр. Китен, представляващ УПИ ІІ-26 в кв.65 по регулационния план на гр. Китен.
Пазарната стойност на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 2900,00 лв. (две хиляди и деветстотин лв.) без включен ДДС, съгласно пазарна оценка изготвена на 28.06.12 г. от независим оценител, рег. №100100942 от 14 декември 2009 г. на КНОБ.
Данъчната оценка на правото на строеж за басейн от настоящото предложение е в размер на 2185,00 лв. (две хиляди сто осемдесет и пет лв.) без включен ДДС, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№1685/11.02.2013 г., издадени от Дирекция ДПТ – при община Приморско.
Цената на отстъпеното право на строеж по т.1 и т.2 е общо 55 000 лв. без ДДС.
ІІ. Общински съвет – Приморско възлага на Кмета на Община Приморско да предприеме необходимите действия за привеждане на настоящото решение в изпълнение.»
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Приморско с докладна записка вх.№59/19.02.2013 г. от Кмета на община Приморско и е прието с 11 гласа - „за” от общо 11 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в частта му по т.І, подточка 2.  
Като правно основание за постановяване на настоящото решение, Общински съвет Приморско е посочил нормата на чл. 38 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в която Законодателят е уредил хипотезата: право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, да се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата.
Безспорно в конкретния случай не сме изправени пред подобна хипотеза, предвид факта че по своя характербасейнът, не представлява сграда както изисква закона в горецитираната норма, а е съоръжение, елемент от вертикалната планировка на поземления имот и технически и функционално не е свързано със съществуващата сграда.
Липсата на неделимост на двете, препятства възможността да се приложи нормата за учредяване на право на пристрояване или надстрояване, тъй като по дефиниция « Правото на пристрояване или надстрояване е определено като право на едно лице да пристрои или надстрои етаж или пристройка, свързани неделимо към съществуваща такава.»
По естеството си басейнът, представлява част от подобренията, които се правят върху имота, а не е самостоятелен обект на правото на собственост, поради което и не може да бъде обект на прехвърлителна сделка отделно от поземления имот.
Реализацията на инвестиционното намерение – да се изгради басейн, обслужващ хотелската част, би могло да се осъществи единствено по силата на облигационни отношения, без да се налага учредяването на ограничено вещно право на строеж, като след изпълнението на строителството, обектът като приращение към поземления имот, ще остане собственост на община Приморско.   
Като взех предвид, че материалната незаконосъобразност на административните актове се изразява в нарушения на материално-правните разпоредби, послужили като основание за издаването им, т.е. липса на конкретна правна основа, а настоящото решение в частта му по т.І, подточка 2, касаещо учредяването на право на възмезно и безсрочно право на строеж на «Открит басейн» със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., с обем 95 (деветдесет и пет) куб.м. е незаконосъобразно, поради неприложимостта на разпоредбата на чл.38 ал.2 от ЗОС.
 
            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ приетото по т. 9 от дневния ред на заседание на Общински съвет Приморско и отразено в протокол №19/26.02.2013 г. решение №285, в частта му по  т.І, подточка 2, със следното съдържание:
« І. Общински съвет – Приморско на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38, ал.2 от ЗОС, дава съгласие да се учреди възмездно и безсрочно вещно право на строеж в полза на «Транс Тур Китен» АД, собственици на четириетажна хотелска сграда, построена в поземлен имот №306, по плана на гр. Китен, с идентификатор 37023.501.26.1 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка, петстотин и едно, точка, двадесет и шест, точка,едно) по КК и КР на гр. Китен, в ПИ 37023.501.26 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка петстотин и едно, точка двадесет и шест), целия с площ от 5917 (пет хиляди деветстотин и седемнадесет) кв.м., при съседи на имота: 37023.501.3, 37023.501.715,  37023.501.28, 37023.501.25, по КК и КР на гр. Китен, одобрени със заповед № РД-18-94/21.12.2007 на ИД на АГКК – гр. София, последно изменени със заповед № КД-14-02-1584/10.09.2012 г., с номер на регулационен план: УПИ ІІ-26 (две римско, с планоснимачен номер двадесет и шест), кв. 65 (шестедесет и пети), отреден за хотел по ПУП (ПРЗ), одобрен със Заповед №411/16.05.12 г. на кмета на Община Приморско за изграждане на:
……………………………
т.2 «Открит басейн» със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., с обем 95 (деветдесет и пет) куб.м., разположен в ПИ 37023.501.26 по КК и КР на гр. Китен, представляващ УПИ ІІ-26 в кв.65 по регулационния план на гр. Китен.
Пазарната стойност на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 2900,00 лв. (две хиляди и деветстотин лв.) без включен ДДС, съгласно пазарна оценка изготвена на 28.06.12 г. от независим оценител, рег. №100100942 от 14 декември 2009 г. на КНОБ.
Данъчната оценка на правото на строеж за басейн от настоящото предложение е в размер на 2185,00 лв. (две хиляди сто осемдесет и пет лв.) без включен ДДС, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№1685/11.02.2013 г., издадени от Дирекция ДПТ – при община Приморско».
Оспорването спира изпълнението на решението в цитираната част.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.
Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Приморско и Кмета на Община Приморско.
 

 

 

 

 

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

Областен управител на област Бургас

мт/

 

 

Added : Friday, 22 March 2013 00:00 top back 2136 pdf