Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-5/5.02.2013 година

З А П О В Е

 № РД -09- 5
Бургас  05.02.  2013 год.
 

 

На свое заседание, проведено на 23.01.2013 г., отразено в протокол № 16, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 30.01.2013 г. с вх. № 61-00-8(1)/30.01.2013г., Общински съвет Айтос  е гласувал решение № 245, по точка № 8 от дневния ред, със следния текст :
 
Не приема проекта за решение, предложен в докладна записка от кмета на община Айтос, с вх. № 496/07.12.2012 год., относно изпълнение на съдебно решение, на основание § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по искането на Общинска служба „Земеделие” за обезщетение на наследниците на Курти Ганев Костадинов”
 
  Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Айтос  с докладна записка вх.№ ОбС- 496/07.12.2013 г. от Кмета на Община Айтос.
  Общинският съвет е извършил поименно гласуване на предложението за решение с 10 гласа “за”, 3 „против” и 9 „въздържал се” от гласували 22 общински съветници.
   При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията (ЗА) бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
    Съображенията ми за това са следните:
     Кмета на община Айтос е внесъл за разглеждане в ОбС Айтос докладна записка вх.№ОбС- 496/07.12.2013 г., във връзка с изпълнение на съдебно решение, на основание § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.
     ДЗ е инициирана с искане (изх.№ 92-00-573/10.10.2012 год..) от Радостина Димитрова – Началник на Общинска служба „Земеделие” гр. Айтос, във връзка с изпълнение на цитираното съдебно решение. В общинската администрация е постъпило и писмо с вх.№ 94-00-2930/03.12.2012 год. от Савко Писин – наследник на Курти Ганев Костадинов, с приложено копие на писмо от ОД „Земеделие” Бургас, в което са дадени указания относно изпълнението на влязло в сила решение за обезщетение с признато право на собственост.
      В тази връзка е и проекта за решение в ДЗ, а именно да се предостави на наследниците на Курти Костадинов земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с. Лясково, м. „Кеси кору” – имот № 139020 с площ 46,575 дка с НТП – нива, трета категория. Посочените правни основания в ДЗ са чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.45ж от ППЗСПЗЗ, чл.10б, ал.2,т.1 от ЗСПЗЗ и чл.297 от ГПК. Приложени са искане с вх.№ 92-00-573/10.10.2012 год. от Радостина Димитрова – началник на „ОбСЗ” гр. Айтос; Решение на БОС от 14.01.1997 год.;заключение на вещото лице по гр. Дело № 1501/95 год. по описа на БОС; скица – проект № Ф02022/27.10.2012 год.;Протокол № 28/21.12.1992 год. на Поземлена комисия – Айтос; молба № 94-00-2930/03.12.2012 год. с приложено писмо изх. № 1914/26.11.2012 год.
      Предмет на служебна проверка е решение № 245, по т.8 от дневния ред на 16-то заседание на ОбС Айтос, при което с10 гласа “за”, 3 „против” и 9 „въздържал се”. Общинският съвет не приемапостъпилото искане за обезщетяване на наследниците на Курти Костадинов с имот № 139020 с площ 46,575 дка в землището на с. Лясково. Искането е входирано от Общинска служба „Земеделие” Айтос с вх. рег. № 92-00-573/10.10.2012г. на община Айтос. Във връзка с постановяване Решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Курти Ганев Костадинов по преписка № 1047/29.11.1991г. и на основание § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45 „ж”, ал. 2 от ППЗСПЗЗ е поискано предоставяне на имот № 139020 с площ от 46,575 дка с НТП – нива.
Предложението се разглежда от  общински съвет Айтос за втори път. При предходно внасяне в ОбС не е получено необходимото мнозинство за формиране на решение. По този повод, в писмо наш изх. № 94-00-937/2/07.12.2012г. на Областен управител на област Бургас е изложено становище, че следва да бъде прието решение за предоставяне на имот, който да послужи за обезщетение.
Въпреки, че формално не е налице изрично произнасяне с белези и съдържание на административен акт, липсата на мнозинство за приемане на решение, което общинския съвет е длъжен да приеме може да се разглежда като отказ за неговото издаване (приемане когато се касае за колективен орган).
Поради неприемането на позитивно решение и при повторното разглеждане на преписката, и предвид становището на Областния управител относно задължението на ОбС, считам, че акта (неприемането на решение) може да бъде квалифициран като отказ от определяне на имот за обезщетение, което е незаконосъобразно.
Считам, че в конкретния случай общинският съвет действа като орган при „обвързана компетентност”. В случаите на „обвързана компетентност" административният орган няма възможност за преценка и съобразяване на поведението си. Той не прави преценка на фактическата обстановка с цел да реши дали и как да действа. Той извършва проверка, за да констатира, дали са налице предпоставките, предвидени в правната норма, и ако установи наличието им, действа по нормативно предписания му начин.
При наличие на предпоставки за отказ ОбС следва да  посочи причини (мотиви) за това и с оглед добросъвестното изпълнение на задълженията му да поиска да му бъде посочен от ОС „З” друг имот от общинския поземлен фонд, годен да послужи за обезщетяване. По този начин ще се гарантира от една страна възможността на заинтересованото лице да обжалва административния акт и да осигури процесуална защита на материалните си права, ако е недоволно от постановения отказ, а от друга - ще бъде предпоставка за продължаване на процедурата до успешното й финализиране, ако лицето е съгласно да получи друг имот в обезщетение, различен от първоначално предложения.
Не приемайки решение, ОбС лишава правоимащите лица от администриране на правоотношенията, което е задължителен елемент от процедурата по обезщетяване, като по този начин засяга техни материални права и имуществени интереси.
Чл. 146 от АПК сочи основанията за оспорване на административните актове, които ако са налице във всяка конкретна хипотеза, водят до незаконосъобразност на оспорения акт, а именно: липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, противоречие с материално правни разпоредби и несъответствие с целта на закона.
Цитираното решение не съдържа фактически съображения, не са направени никакви изказвания защо не се приема предложението. Видно от дебатите към протокола  Радостина Димитрова – Началник на Общинска служба „Земеделие” гр. Айтос е разяснила на общинските съветници, че това не е искане на ОС”Земеделие” а е изпълнение на съдебно решение, което трябва да се изпълни и съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет следва да се произнесе с решение за предоставяне на имотите в изпълнение на това съдебно решение.
                  Липсата на мотиви в тази насока води и до необоснованост на взетото решение, тъй като на практика то е взето без да е налице конкретна информация какво налага не приемането на решението, както и обсъждане какви ще са правните последици от неговото гласуване. Обосноваването на административния акт е задължителен реквизит за неговата законосъобразност. Неизлагането на мотиви, дори и когато административния орган е овластен да реши въпроса по свободна преценка е основание за неговата отмяна. Изискването за мотивиране на административните актове обезпечава правилното упражняване на контрола за законосъобразност и осигурява възможност на страните за защита. В тази връзка неизлагането на мотиви винаги е съществен порок на акта и води до неговата незаконосъобразност.
При извършената служебна проверка за съответствие на проекта за решение по т. 8 от дневния  ред, с разпоредбите на материалния закон се установи, че  същото не противоречи на материалния закон, а именно - на разпоредбата на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/10.08.2010 г./, съгласно която общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:  1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; 2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; 3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.
Налице е влязло в сила съдебно решение, с което е признато за установено правото на наследниците на Курти Ганев Костадинов да възстановят собствеността си по реда на ЗСПЗЗ, върху конкретно посочен имот, находящи се в землището на с. Лясково, която хипотеза може да се подведе под правната норма на § 27, ал.2, т.2 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ.
Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане от Общински съвет Айтос,  приетото по точка 8 от дневния ред на заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 23.01.2013 г., отразено в Протокол № 16, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № № 61-00-8(1)/30.01.2013г., решение 245,както следва:

 

Не приема проекта за решение, предложен в докладна записка от кмета на община Айтос, с вх. № 496/07.12.2012 год., относно изпълнение на съдебно решение, на основание § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по искането на Общинска служба „Земеделие” за обезщетение на наследниците на Курти Ганев Костадинов”

 

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Айтос и Кмета на Община Айтос.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 от ЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

тц/зк

Added : Tuesday, 05 February 2013 00:00 top back 2180