Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД -09-102/ 27.09.2013 година

ЗАПОВЕД

№РД-09-102

Бургас 27.09.2013 год.

В Административен съд Бургас е депозирана Заповед № РД-09-23/13.03.2013г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в протокол № 20 от 19 и 21.02.2013г. По повод оспорването е образувано адм. дело № 689/2013 по описа на БАС.

Във връзка с гореизложеното и след анализ на представените в административното производство доказателства, установих следното:

На свое заседание проведено на 19 и 21 февруари 2013 г. отразено в Протокол № 20, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-38/27.02.2013 год., по т.П от дневния ред, Общински съвет Бургас е приел решение със следното съдържание:

"Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас:

§ 1. В Глава II, в чл. 4 се създават нови алинеи 4 и 5, както следва:

(4)   Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това.

(5)   Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали - брошури, дипляни, книги и други.

§ 2. Наредбата влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност на актовете на Общинския съвет от Областния управител.

Според чл.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас със същата се уреждат отношенията, свързани с обществения ред, с оглед осигуряване спокойствието и условия за труд и отдих на гражданите, на територията на Община Бургас.

С оспорените разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас се регламентират отношения свързани с установения с нормативни актове обществен ред, който осигурява спокойствие на гражданите и дава възможност на същите да упражняват гражданските си права. Същите норми не съдържат забрани чрез които се ограничава правото на вероизповедание на гражданите, т.к. с Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас се регламентират обществени отношения различни от тези, касаещи правото на вероизповедание на гражданите.

В този смисъл е и практиката на Европейският съд по правата на човека, според който "обществен ред" се отнася до понятието "ред на местата, достъпни за всички". Очевидно е, че „улицата" е достъпно място за всички, в което място е недопустимо създаването на напрежение и нестабилност чрез външна изява на религиозна принадлежност и религиозен възглед, а нарушение на обществения ред ще е налице винаги, когато се засягат обществени отношения, свързани с реда и спокойствието, със сигурността на гражданите. В този смисъл именно Общинският съвет е компетентен да приеме норми за поведение, задължителни за физическите и юридическите лица на територията на съответната община.

На следващо място, съгласно чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България всички граждани са равни пред закона, като не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Посоченото основно начало е доразвито в нормите, регламентиращи основните права и задължения на гражданите, в това число и в чл. 37, ал. 1 от Конституцията, съгласно който свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними, като държавата съдейства за подържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи. А съгласно чл. 37, ал. 2 от Конституцията правата по ал. 1 на същия член не могат да бъдат насочени срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

В контекста на изложеното считам, че оспорените разпоредби на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас не противоречат на нормата на чл. 6 от Закона за вероизповеданията, определяща обхвата на правото на вероизповедание, т.к. с оспорените разпоредби се регулират обществени отношения различни от тези касаещи правото на вероизповедание на гражданите. Напротив същите са в съответствие освен със Закона за вероизповеданията, така и с изразеното становище обективирано в писмо с вх. № 03-00-61/11.03.2013г. в Областна администрация Бургас на Директора на Дирекция „Вероизповедания" към Министерския съвет според което, правото на вероизповедание може да се упражнява от всеки, доколкото това не нарушава правата и свободите на другите лица.

И на последно място, конституционно прогласено е и правото на гражданите на Република България на лична свобода и неприкосновеност - чл. 30 от Конституцията на РБ, неприкосновеност на личния живот и на жилището - чл. 32 и чл. 33 от Конституцията на РБ. Правото на вероизповедание може да се упражнява от всеки, но доколкото това не нарушава националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала, както и правата и свободите на други лица. В този смисъл считам, че с приетото изменение на Наредбата, касаещо: § 1 - В Глава II, където се създава ал. 4, според която се забранява извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това, се установява още една гаранция за защита на конституционно прогласеното право на гражданите на Република България на неприкосновеност на личния живот и на жилището - чл. 32 и чл. 33 от Конституцията на РБ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32 от Закона за администрацията,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

ОТМЕНЯМ Заповед № РД-09-23/13.03.2013г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в протокол № 20 от 19 и 21.02.2013г.

Настоящата заповед да се счита за оттегляне на оспорването по см. на 155, ал. 1 от АПК и да послужи за прекратяване на адм. дело № 689/2013 по описа на БАС, насрочено за 10.10.2013г.

Препис от заповедта да се изпрати на Административен съд – Бургас.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/: не се чете 

Областен управител на област Бургас

Added : Tuesday, 29 October 2013 00:00 top back 2201 pdf