Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 РД-09-55/12.06.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД - 09 - 55

 Бургас,   12.06.2013 год.

 

На свое заседание проведено на 28 и 30.05.2013 г. и отразено в Протокол № 24, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-99/06.06.2013 год., Общински съвет Бургас, по т. 17 от дневния ред е приел  решение със следното съдържание: 

„Подкрепя искането на повече от 25% от избирателите на с. Присад, изразено в приложената подписка, за провеждане на референдум за отделяне на с. Присад от Община Созопол и преминаването му към община Бургас, с мотиви, изразени в подписката на жителите на с. Присад.

„За осигуряването на здравни, социални, търговски, административни и транспортни услуги. Живеещите в с. Присад са свързани повече с гр. Бургас, отколкото с гр. Созопол. Работещите и учащите са свързани с Бургас. Децата ни живеят в Бургас. Съседните села – Димчево и Извор, с чиито землищни граници граничим са към община Бургас. В лицето на Община Бургас виждаме по-големи перспективи за развитие.”

Решението е прието с 27 гласа „за”, „против”- 1 и 11 –„въздържали се” от общо 51 общински съветници.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал.1 т.5 от ЗА бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Процедурата за административно-териториална промяна (АТП) – отделянето на с. Присад от община Созопол и присъединяването й към община Бургас е започнало по искане на Инициативен комитет с Председател Вълчо Иванов Вълчев от гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 74, ет. 18, ап. 105., подадено до кмета на общински съвет Созопол. С решение № 135/06.04.2012г., прието по т. 12 от Протокол № 7 на заседание, проведено на същата дата, ОбС Созопол е отказал да даде съгласие за започване процедура за отделяне на с. Присад от община Созопол и присъединяването му към Бургас. Решението е влязло в законна сила.

Искане до ОбС Бургас като приемаща община е входирано с № 08-00 05165/20.01.2012г. Изпратено е  за проверка на подписката на началник отдел „ГРАО”, община Бургас.

„В законоустановения срок не е взето решение от страна на ОбС Бургас, което е пречка за продължаване на процедурата за извършване на АТП”. Заключението е на Директора на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториалното устройство”, г-жа Ирина Захариева (писмо изх. № 90-04-253/20.05.2013г., наш вх. № 04-00-105/3/21.05.2013г.). В същото са обсъдени действията на общински съвет Созопол, общински съвет Бургас и Областен управител в качеството им на административни органи в процедурата по АТП. Констатирани са пропуски, и същите са квалифицирани като бездействия при наличието на нормативно задължение да бъдат предприети. Изводите продължават в следния смисъл: „Липсата на положително решение на ОС Бургас означава прекратяване на процедурата. Изискването на закона в тази насока е категорично и процедурата е опорочена при липсата му”......и продължава : „Считаме, че при липса на решение на ОС Бургас в срок, процедурата може да се счита за прекратена”.

Общинския съвет притежава материална компетентност да приеме решение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗАТУРБ при наличие на висяща процедура. В настоящия случай, с оглед заключението на Министерство на регионалното развитие и благоустройството процедурата е приключена. Следователно решението е взето при липса на необходимите предпоставки за приемането му.

С оглед порока на решението и с цел избягване на съдебно оспорване, считам че така приетото решение следва да бъде преразгледано и отменено от Общински съвет Бургас в срока по чл. 45 ал.7 и ал. 9 от ЗМСМА. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ВРЪЩАМ за ново разглеждане, приетото на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в протокол №24/28 и 30.05.2013 г., решение по т. 17 от дневния ред, със следното съдържание:

 „Подкрепя искането на повече от 25% от избирателите на с. Присад, изразено в приложената подписка, за провеждане на референдум за отделяне на с. Присад от Община Созопол и преминаването му към община Бургас, с мотиви, изразени в подписката на жителите на с. Присад.

„За осигуряването на здравни, социални, търговски, административни и транспортни услуги. Живеещите в с. Присад са свързани повече с гр. Бургас, отколкото с гр. Созопол. Работещите и учащите са свързани с Бургас. Децата ни живеят в Бургас. Съседните села – Димчево и Извор, с чиито землищни граници граничим са към община Бургас. В лицето на Община Бургас виждаме по-големи перспективи за развитие.”

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Бургас и Кмета на Община Бургас.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 отЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 отЗМСМА.

 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА: п /не се чете/

Вр. И. Д.  Областен управител на област Бургас

 

Added : Friday, 14 June 2013 00:00 top back 1768 pdf