Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД -09-53/10.06.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД -09-53
 
Бургас , 10. 06. 2013 год.
 

 

На свое заседание, проведено на 22.05.2013 г., отразено в протокол № 18, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 03.06.2013 г. с вх. № 61-00-94/03.06.2013г., Общински съвет Карнобат  е гласувал решение по точка 9 от дневния ред, със следния текст :

 

Общински съвет- Карнобат, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 16 от Наредбата за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие за продажба на следния имот – дълготраен материален актив на „Общински имоти – Карнобат” ЕООД:

ВТОРИ ЕТАЖ от масивна сграда /бивше общежитие на общинската строителна фирма „Маркели”/, със застроена площ 210,00 кв.м., строен през 1960г., заедно с припадащите се идеални части на сградата и от правото на строеж върху общински имот, съставляващ поземлен имот № 1502, целия с площ 205 кв.м., който заедно с поземлени имоти № 1500 и № 3559 образуват УПИ І – 1500, 1502, 3559 от кв. 124 по плана на гр. Карнобат, целия с площ от 699 кв.м., отреден за жилищно застрояване, актуван с АЧОС № 9/18.06.1997г., за сумата от 49738,50 /четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и осем и 0,50/ лева, равняваща се на данъчната оценка на имота.

.......................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

 

  Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Карнобат  с докладна записка вх.№ 455/13.05.2013 г. от Зам. Кмета на община Карнобат, г-н Жельо Георгиев.

Решението е прието с 16 гласа „за” от 16 присъствали общински съветници.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията (ЗА) бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Съображенията ми за това са следните:

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго.

В този смисъл е и разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Карнобат - „Разпореждането с недвижимо и движимо имущество – дълготрайни материални и финансови активи на общинските еднолични търговски дружества се извършва по цена, не по-ниска от пазарната оценка, определена от независим лицензиран оценител.”.

Към материалите по приемане на решението е приложено резюме на доклад от Стоянка Вл. Рачева – оценител на недвижими имоти, със сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100463/14.12.2009г., издаден от Камарата на независимите оценители в България, за обект: ВТОРИ ЕТАЖ от масивна сграда (бивше общежитие „Маркели”) със застроена площ 210 кв.м., състоящ се от общ коридор, общ санитарен възел и пет броя едностайни апартаменти, включващи/ една стая, кухня, килер и входно предверие без правото на строеж върху общински имот, съставляващ поземлен имот № 1502, целият с площ 205 кв.м., който имот заедно с поземлени имоти № 1500 и № 3559 образуват УПИ І-1500, 1502, 3559 от квартал 124 по плана на гр. Карнобат, целият с площ 699 кв.м., отреден за обслужване. Предложението за пазарна стойност е 52013,00 (Петдесет и две хиляди и тринадесет). Определената стойност е без ДДС.

Приложено е и удостоверение за данъчна оценка, изх.№ 5204004192/09.05.2013г. Стойността й е 49 738, 50лв. (Четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и осем и 0,50лв.).

Предложението на Зам. Кмета на общината е общинския съвет да определи като продажна цена на имота 49 738, 50 лв. Същото е прието с единодушие от общинските съветници.

С решението си общинския съвет е нарушил пряко нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Разпоредбата не позволява общинския съвет да намалява определената от лицензирания оценител стойност. Напротив, в изр. 2 императивно е задължил общинския съвет да определя продажната цена въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценител. Ако се възприеме обратната теза - че общинските съветници не са обвързани при определянето на продажна цена, се обезсмисля задължението за изготвяне на пазарни оценки от специализирани в тази област лица. Общинските съветници не притежават нужните познания и информация, за да посочат актуални цени на недвижимите имоти по начин, да не бъде ощетен финансовия интерес на общината.

Факторите като физическо състояние на имота, обстоятелството, че на предходни процедури не са се явили кандидат-купувачи могат да бъда обуславящи в изводите на лицензираните оценители при експертно определяне на оценката, но не и да послужат като основание на общинския съвет да занижи определената цена, като определи пазарна стойност на имота по-ниска от тази на оценителя.

Предвид гореизложеното и с оглед своевременното отстраняване на допуснатото нарушение, на основание чл.32, ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

З А П О В Я Д В А М :

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане, приетото по т.9 от дневния ред на заседание на Общински съвет Карнобат и отразено в протокол №18/22.05.2013 г., решение със следното съдържание:

Общински съвет - Карнобат, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 16 от Наредбата за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие за продажба на следния имот – дълготраен материален актив на „общински имоти – Карнобат” ЕООД:

ВТОРИ ЕТАЖ от масивна сграда /бивше общежитие на общинската строителна фирма „Маркели”/, със застроена площ 210,00 кв.м., строен през 1960г., заедно с припадащите се идеални части на сградата и от правото на строеж върху общински имот, съставляващ поземлен имот № 1502, целия с площ 205 кв.м., който заедно с поземлени имоти № 1500 и № 3559 образуват УПИ І – 1500, 1502, 3559 от кв. 124 по плана на гр. Карнобат, целия с площ от 699 кв.м., отреден за жилищно застрояване, актуван с АЧОС № 9/18.06.1997г., за сумата от 49738,50 /четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и осем и 0,50/ лева, равняваща се на данъчната оценка на имота.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Карнобат и Кмета на Община Карнобат.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 от ЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.

 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА : п /не се чете/

Вр.И. Д.  Областен управител на област Бургас

Added : Wednesday, 12 June 2013 00:00 top back 1855