Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-51/04.06.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД – 09- 51

Бургас   04. 06. 2013 год.

 На свое заседание проведено на 20 май 2013 г. и отразено в Протокол № 22, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-89/28.05.2013 год., по т.5 от дневния ред, Общински съвет Приморско е приел решение №313 със следното съдържание:
“ На основание чл.21 ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 26 и чл. 27 от наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182/24.09.1996г.
Общински съвет Приморско РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Приморско“.
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Приморско с докладна записка вх.№148/08.04.2013 г. от д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско и е прието с 13 гласа - „за”, “против” - 0 и “въздържали се” - 0 от общо 13 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради следните съображения:
Видно от приложения към предложението за изменение на Наредбата текст е, че се предлага създаването на глава «осма» с чл. 64а-чл. 64г. Предвидени са забранителни норми, касаещи поведението на посетителите на плажа, техни действия, а така също и опазване чистотата на крайбрежната плажна ивица.
Следва да се отбележи, че въведените забрани са регламентирани в нормативни актове от по-висока степен (ЗУЧК и Наредбата за водното спасяване), поради което въздигането им в административни нарушения в акт от по-ниска степен, каквато е Наредбата на община Приморско е недопустимо. В този случай би могло да се достигне до двукратно санкциониране на нарушителя, веднъж по Закона или Наредбата за водноспасителната дейност, веднъж по Наредбата за обществения ред. Аргумент в този смисъл може да се извлече от чл. 10 от Закона за нормативните актове - Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен.
До подобен извод води и чл. 8 от ЗНА - общинския съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
Общинския съвет следва да разгледа всяка една от забраните, въведени с решение № 313 като установи действията – предмет на уредба в нормативните актове от по-горна степен и да прецизира (редуцира) въведените забранителни норми само до тези, неуредени в други нормативни актове.

 

Предвид гореизложеното и с оглед своевременното отстраняване на допуснатото нарушение, на основание чл.32, ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане, приетото по т.5 от дневния ред на заседание на Общински съвет Приморско и отразено в протокол №22/20.05.2013 г., решение №313 със следното съдържание:
“ На основание чл.21 ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 26 и чл. 27 от наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182/24.09.1996г.

Общински съвет Приморско РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Приморско“.
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Приморско и Кмета на Община Приморско.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 от ЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.
 

 

 

 КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ : п /не се чете/

Областен управител на област Бургас

Added : Wednesday, 05 June 2013 00:00 top back 1797