Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-44/8.05.2013 година

З А П О В Е Д

 

                                                                                                                                                                                                                    № РД -09- 44

Бургас       08. 05. 2013 год.

 

 

На свое заседание, проведено на 18.04.2013 г., отразено в протокол № 16, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 24.04.2013 г. с вх. № 61-00-66(1)/24.04.2013г., Общински съвет Царево  е гласувал решение № 314, по точка № 13 от дневния ред, със следния текст :

 

Отказва да се произнесе по ДЗ № 431/01.03.2013г. от Даниел Скулиев – Председател на общински съвет Царево, относно „Приемане на  решение за определяне на имот – общинска собственост за обезщетение по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ на наследниците на Милош Бенин в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост” с оглед наличието на колизия между две противоречащи си влезли в сила съдебни решения – Решение № 88/25.11.2011г. на ЦРС и Решение № 1339/20.07.2012г. на БАС.

 

  Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Царево  с докладна записка вх.№ 431/01.03.2013 г. от Председателя на Община Царево. Проекта за решение е със следната редакция „Определя следния общински недвижим имот – ПИ с проектен № 66528.34.285 с площ от 40.00 дка, представляващ земеделска земя – нива /съгласно представена скица – проект. № 3374/03.02.2011г. на Началника на СГКК – Бургас/, явяващ се реална част от ПИ №66528.34.13, целият с площ 47.633 дка в землище Синеморец, м. „Поляните”, който да послужи на ОС „Земеделие” Царево за обезщетение по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ на наследниците на Милош Костадинов Бенин, б.ж. на гр. Банско, обл. Благоевград”.

В хода на заседанието е постъпило предложение от Председателя на ОбС Царево, г-н Скулием да се откаже приемането на решение за обезщетяване. Общинският съвет е извършил поименно гласуване на предложението за решение с 12 гласа “за”, 0 - „против” и 0 - „въздържал се” от гласували 12 общински съветници.

   При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията (ЗА) бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

    Съображенията ми за това са следните:

     Председателя на ОбС Царево е внесъл за разглеждане в ОбС Царево докладна записка на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във вр. чл. 45, „ж”, ал. 2 ППЗСПЗЗ и в изпълнение на решение № 1339/20.07.2012г. на Административен съд - Бургас.

      Предмет на служебна проверка е отказът на общинския съвет да изпълни задължението си за определяне на имот, който да послужи за обезщетение на правоимащи лица.

Поради приемането на отрицателно решение въпреки задължението на ОбС да се произнесе, считам, че акта е незаконосъобразен.

Считам, че в конкретния случай общинският съвет действа като орган при „обвързана компетентност”. В случаите на „обвързана компетентност" административният орган няма възможност за преценка и съобразяване на поведението си. Той не прави преценка на фактическата обстановка с цел да реши дали и как да действа. Той извършва проверка, за да констатира, дали са налице предпоставките, предвидени в правната норма, и ако установи наличието им, действа по нормативно предписания му начин.

При наличие на предпоставки за отказ ОбС следва да  посочи причини (мотиви) за това и с оглед добросъвестното изпълнение на задълженията му да поиска да бъдат отстранени пречките, респ. попълнени липсващите елементи за осъществяване на процедурата

Отказвайки да определи обезщетение, ОбС лишава правоимащите лица от администриране на правоотношенията, което е задължителен елемент от процедурата по обезщетяване, като по този начин засяга техни материални права и имуществени интереси.

Чл. 146 от АПК сочи основанията за оспорване на административните актове, които ако са налице във всяка конкретна хипотеза, водят до незаконосъобразност на оспорения акт, а именно: липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, противоречие с материално правни разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Цитираното решение не съдържа фактически съображения, годни да обосноват отказа на общинския съвет да обезщети наследниците на бившите собственици. На заседанието на ОбС, председателя му (вносител на докладната, в която е налице намерение за определяне на имот за обезщетение), „съобразявайки” съдебни решения, (които са коментирани и кредитирани в мотивите на докладната), предлага на съветниците да приемат решение в противоположен смисъл.

Промяната във формулираните предложения с диаметрално различно съдържание всъщност може да се приравни до липса на мотиви в тази насока води и до необоснованост на взетото решение, тъй като на практика то е взето без да е налице конкретна информация какво налага не приемането на решението, както и обсъждане какви ще са правните последици от неговото гласуване.

Обосноваването на административния акт е задължителен реквизит за неговата законосъобразност. При първоначалното обосноваване на проекта за решение, председателя на ОбС е взел предвид и е обсъдил Решение № 88/25.11.2011г. на ЦРС и Решение № 1339/20.07.2012г. на БАС. Въпреки, че не са представени в преписката по приемане на решението, може да са направи извод, че двете цитирани съдебни решение са постановени в хода на едно съдебно прозводство, от две последващи инстанции. В този смисъл за колизия на съдебни решения не може да се говори и това не може да бъде основание за обоснован отказ тъй като колизия би била налице между влезли в сила съдебни решения с взаимноизключващо се съдържание, а не за първо- и второинстанционно решение в едно неприключило производство.

Приемане на решение, с което се отказва определянето на обезщетение по реда на чл. 19 ЗСПЗЗ би бил допустим при наличие на конкретни основания за това, а именно необходимост от събиране на допълнително доказателства, изясняване на случая, представяне на предложение от ОС „З”, каквото е изискването на чл. 45ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ и пр. Абсолютния отказ, какъвто е направен с Решение № 314 на ОбС Царево е недопустим.

Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ Решение № 314/18.04.2013г.от Общински съвет Царево,  приетото по т. 13 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево, проведено на 18.04.2013 г., отразено в Протокол № 16, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № № 61-00-66(1)/24.04.2013г., както следва:

 

Отказва да се произнесе по ДЗ № 431/01.03.2013г. от Даниел Скулиев – Председател на общински съвет Царево, относно „Приемане на  решение за определяне на имот – общинска собственост за обезщетение по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ на наследниците на Милош Бенин в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост” с оглед наличието на колизия между две противоречащи си влезли в сила съдебни решения – Решение № 88/25.11.2011г. на ЦРС и Решение № 1339/20.07.2012г. на БАС.

 

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Царево и Кмета на Община Царево.

Настоящата заповед спира изпълнението на решението.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.

            Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет Царево и Кмета на Община Царево.

 

 

 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА : /п/ не се чете

За  Областен управител на област Бургас

 

(Заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13г.

на Областен управител на област Бургас)

зк/

 

Added : Thursday, 09 May 2013 00:00 top back 1811 pdf