Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
РД-09-43/08.05.2013 година

З А П О В

     № РД -09-43
             Бургас     08 май    2013 год.

 

 

 

 

На свое заседание, проведено на 27.03.2013 г., отразено в протокол № 18 , Общински съвет – Айтос  по т.  7 от дневния ред е приел решение № 280, със следния текст :
„Приема предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 (2006 год. за Опазване на обществения ред на територията на община Айтос, както следва:
Чл.27 се изменя и придобива следната редакция:
Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в централната част на гр. Айтос, зони І и ІІ.
§ 2, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 на чл.27 се отменя.
§ 3 Създава се нов чл.27а, със следния текст:
            ал.1) В населените места на територията на община Айтос, могат да се отглеждат селскостопански животни и птици, в сгради, както следва:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
            § 5 „птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждани в затворени помещения и в кафези за лични нужди.
 
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Айтос  с докладна записка вх.№ ОбС- 36/29.01.2013 г. от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос.
  Общинският съвет е извършил гласуване на предложението за решение с 23 гласа “за”, 1 „против” и 0 „въздържал се” от гласували 24 общински съветници.
 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/, се констатира, че приетото решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Допустимостта на административния контрол върху решенията на общинския съвет произтича пряко от разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от Закона за общинска собственост/изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г./, съгласно който “актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация”. Това правомощие е предоставено на областния управител със закон и не е обвързано от вида /индивидуален, общ или нормативен акт/, както и предмета на акта /акт с гражданскоправен или друг характер/. От друга страна областният управител разполага с правомощията, визирани в чл. 32 отЗакона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 отЗМСМА - да връща на съответния ОС за ново обсъждане или да спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и да отнася споровете за законосъобразността им пред съда.
С така приетото решение № 280/27.03.2013 год. ОбС Айтос е упражнил правомощията си на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във вр. с чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 11, ал. 3 ЗНА и чл. 79 АПК като е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за Опазване на обществения ред на територията на община Айтос (2006 год.) за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.
В чл. 15, ал. 1 ЗНА е заложено императивното изискване нормативният акт да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Това принципно правило е отразено и в чл. 76, ал. 3 АПК, постановяващ, че общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Наредбата на общинския съвет е нормативен административен акт, предназначен да дорегулира, да приложи по-нататък разпоредбите на закона. Поради това при издаването й, особено съществено значение придобива съобразяването със закона, в чието изпълнение тя  е приета, като трябва стриктно да се придържа, както към рамката, така и към съдържанието на закона.
Безспорно общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби.
Тези правомощия на ОбС би следвало да бъдат прилагани при спазване на императивните изисквания на АПК, ЗНА и ПДОСВОА регламентиращи цялостната процедурата по изменение на подзаконов нормативен акт, включително и нормите на чл. 79 от АПК и на чл. 11, ал. 3 от ЗНА, гласящи, че: "нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ (новия, изменящия или допълващия) нормативен акт".
С приемането на решение № 280/27.03.2013 г. се цели изменение на Наредба № 3, за опазване на обществения ред на територията на община Айтос (2006 год.).  Изискуемата форма за промяна, отмяна и допълнение на нормативен акт е същата като на променяния, отменян или допълван нормативен акт (чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 ЗНА). За издаването на последващия акт се спазват всички процесуални норми, регламентиращи издаването на нормативен акт, в т.ч. чл. 77 АПК и чл. 80 АПК във вр. с глава трета от Закона за нормативните актове. По преписката по приемане на решението (докладна № ОС-273/19.04.2011 год.),  няма данни за спазването на процедурата за издаване на нормативен акт, което представлява съществено нарушение, водещо до незаконосъобразност на решението (арг. чл. 196 във вр. с чл.146, т. 2 и 3 АПК).
Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
От извършената служебна проверка на интернет страницата на община Айтос се установи, че изискванията на чл.26, ал. 2 от ЗНА не са спазени. На сайта на общината е качена само докладната записка на председателя на Общински съвет Айтос, без допълнителни материали и разяснения към заинтересованите лица, респ. липсва предоставянето на 14-дневен срок на гражданите на община Айтос за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3, липсват мотиви и т.н.
Още повече, че по т. 6 от дневния ред приема решение, с което приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос и всички процедури по оповестяването са спазени.
Със заповед № РД-09-35/16.04.2013г. на Областния управител на основание чл.32, ал. 2 от ЗА,  във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА цитираното решение е върнато за ново обсъждане на общински съвет Айтос. Заповедта е изпратена по пощата и видно от обратна разписка № ИД PS 8000 00Y6WO D (C) на 17.04.2013г. е получена от кмета на общината и председателя на ОбС Айтос. Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА,  общински съвет Айтос има правната възможност да разгледа върнатият за ново обсъждане акт в 14-дневен срок, а именно да се произнесе като отмени, измени или приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. Дадени са и указания, предвид обстоятелството, че в законовия 14 дневен срок, решението не може да бъде приведено в съответствие със законовите изисквания, поради невъзможност за спазването на 14 дневния срок по чл. 26, ал. 2 от ЗНА, и с цел избягване на съдебно оспорване, така приетото решение да бъде отменено.
На 25.04.2013 год. ОбС Айтос е провел заседание № 19, на което върнатото решение е включено извънредно в дневния ред за разглеждане. Прието е ново решение 313, без да са спазени изискванията върнатия за ново обсъждане акт да бъде отменен, изменен и приет повторно, с оглед отстраняване посочените  от Областният управител процедурни нарушения.
С новоприетото решение № 313/25.04.2013 год. се определя започване на нова процедура за изработване на Наредба за опазване на обществения ред на община Айтос, но без да е отменено върнатото решение № 280/27.03.2013 год., прието с Протокол № 18/27.03.2013 год., то продължава действието си в правния мир.
Във връзка с гореизложеното, считам, че Решение 280/27.03.2013 год., с което са одобрени изменения на разпоредби от цитираната Наредба № 3 на ОбС-Айтос, е издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл. 26, ал.2 от ЗНА , поради което е незаконосъобразно и подлежи на отмяна.
Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

                                  ЗАПОВЯДВАМ:

  

ОСПОРВАМ  приетото по точка 7 от дневния ред на заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 27.03.2013 г., отразено в Протокол № 18, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-52(1)/09.04.2013 г., решение № 280, със следното съдържание:
„Приема предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 (2006 год. за Опазване на обществения ред на територията на община Айтос, както следва:
Чл.27 се изменя и придобива следната редакция:
Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в централната част на гр. Айтос, зони І и ІІ.
§ 2, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 на чл.27 се отменя.
§ 3 Създава се нов чл.27а, със следния текст:
            ал.1) В населените места на територията на община Айтос, могат да се отглеждат селскостопански животни и птици, в сгради, както следва:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
            § 5 „птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждани в затворени помещения и в кафези за лични нужди.
 
 
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Айтос и Кмета на Община Айтос.
Настоящата заповед спира изпълнението на решението.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.
            Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет Айтос и Кмета на Община Айтос.
                
 
 
 

 

 

                

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/ не се чете

За  Областен управител на област Бургас

 

(Заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13г.

на Областен управител на област Бургас)

тц/

 

 

Added : Thursday, 09 May 2013 00:00 top back 1931