Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Kонсултации относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас

№ 91-16-1

18 март  2013 г.                   

           

ДО ПП „ГЕРБ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ

1414, ГР. СОФИЯ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ №1 

НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 16 И 17

факс: 02/ 490 09 51

 

ДО „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

ГР. СОФИЯ

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. "ПОЗИТАНО" № 20, П.К. 382

факс: 02/ 981 21 85

 

ДО ПП „ДПС“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЮТВИ МЕСТАН

1000, ГР. СОФИЯ

БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 45А

факс: 02/ 811 44 46

 

ДО „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ МАРТИН ДИМИТРОВ И ИВАН КОСТОВ

ЕДНОВРЕМЕННО ДО:

1. ЗА МАРТИН ДИМИТРОВ

1000, ГР. СОФИЯ

УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 17,ЕТ.1, АП.2

Факс

2. ЗА ИВАН КОСТОВ

1000 гр. СОФИЯ

БУЛ. „ВИТОША” № 18 (ВХОД ОТ УЛ. „КЪРНИГРАДСКА”)

Факс 02/400 99 48

ДО ПП „АТАКА“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛЕН СИДЕРОВ

1000, ГР. СОФИЯ,

УЛ. "ВРАБЧА" №1

факс: 02/ 980 94 91

 

ДО ПП „НДСВ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХРИСТИНА ХРИСТОВА

1000, ГР. СОФИЯ

УЛ. "ВРАБЧА" № 23

факс: 02/ 921 81 65

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  

            С Указ № 57 на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 25/13.03.2013г. е определен 12.05.2013 г. за дата на произвеждане на избори за Народно събрание.
            На основание чл. 27 ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15.03.2013 год. на ЦИК, Ви уведомявам, че консултации относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас, за произвеждане на избори за Народно събрание, ще се проведат на  21.03.2013 г. от 11.00 часа  в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.
За участие в консултациите, представителите на политическите партии и коалиции следва да представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители) или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;
в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители);
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.
Политическите партии следва да предложат свои представители за членове на РИК, като броят на членовете на РИК, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на мандатите за всеки изборен район, определени с решение №2164-НС/15.03.13 г. на ЦИК за многомандатните изборни райони.
При спазване на горните правила и съгласно Решение №2167-НС от 13.03.2013 год. на ЦИК, съставът на РИК за 2-ри Бургаски изборен район е с общ брой 17 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за ПП „ГЕРБ” - 8 членове, за „Коалиция за България” - 3 членове, за ПП „ДПС” - 3 членове, за ПП „Атака” - 1 член, за „Синята коалиция” - 1 член, за ПП „НДСВ” – 1 член.
За членове на РИК се назначават лица, които:
а) са български граждани;
б) са навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език;
е) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.
Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” се установяват с декларация, а по буква „е" - с копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом).
 На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...” до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).
Препоръчително е членовете на РИК  да са юристи.
Не могат да бъдат включвани в състава на РИК:
а) народните представители и членовете на Европейския парламент;
б) министрите или заместник-министрите,
в) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;
г) главните секретари на министерство или областна администрация;
д) секретарите на община или кметство;
е) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;
ж) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;
з) военнослужещите във въоръжените сили;
и) служителите в Министерството на вътрешните работи.
Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.
Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси и по факс.
 
 
 
              
                                                               
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ /п/ не се чете
Областен управител на област Бургас
 
 
 
 
 
тц/мт

Added : Monday, 18 March 2013 00:00 top back 2119 pdf