Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Писмо до Георги Николов

ИЗВЛЕЧЕНИЕ


№ 94-00-85(3)

19.12. 2012 г.

ДО

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ГР. БУРГАС, УЛ. „АНГЕЛАРИЙ" № 37


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,


В Областна администрация - Бургас е постъпило Ваше възражение вх. 94-00-85(2)/09.11.2012 г. срещу писмо наш изх. 94-00-85(1)/26.09.2012 г., с което е изпратена по компетентност на община Бургас образуваната по Ваше искане преписка относно поземлен имот с идентификатор 07079.659.316 по КККР на гр. Бургас, одобрени със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК (УПИ XVIII в кв. 5 по ЗРП на кв. „Акациите" от 1994 г., съответно част от УПИ I, УПЙ II и УПИ III в кв. 3 по ЗРП от 1998 г.), с площ от 6219 кв. м., страйно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: спортно игрище, находящ се в гр. Бургас, ул. „Ангеларий".

Added : Tuesday, 08 January 2013 00:00 top back 1949 pdf