Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Писмо до „МАВИМЕКС" АД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  [PDF -  556 Kb]

№ 26-00-592
13.11.2012 г.

ДО
„МАВИМЕКС" АД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „СЕРДИКА",
Ж. К. „БАНИШОРА", УЛ. „СТРАНДЖА" № 132

КОПИЕ ДО
ДП „НАЦИАНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА" № 110, П. К. 1233

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАВРОВ,

В Областна администрация - Бургас е постъпила молба вх. № 55-00-203/11.10.2012 г. от държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура" във връзка с държане след отпаднало правно основание на имот - държавна собственост, представляващ открита площ от 80 кв. м., находяща се в района на железопътна гара Владимир Павлов – град Бургас. За имота е налице съставен акт за държавна собственост № 11824/11.04.1995 г., като имотите съгласно опис към същия са включени в баланса на „Железопътно управление" - Пловдив. При извършено преструктуриране в национална компания „Български държавни железници" към настоящия момент имотът е включен в капитала на образуваното през 2002 г. държавно предприятие „НК ЖИ" като правоприемник за съответната част от активите на националната компания. Понастоящем имотът е вписан в баланса на НК „ЖИ" ЖП секция Пловдив.

Към писмото от държавното предприятие е приложено копие от договор за наем, сключен на 07.12.2005 г. между НК „Железопътна инфраструктура" и „МАВИМЕКС" ЕООД като наемател, по силата на който дружеството е получило временното и възмездно ползване върху гореописания имот срещу задължение за заплащане на определена наемна цена.

Приложени са допълнителни споразумения към договора, в които е отразено настъпилото правоприемство на страната на наемателя, удържаван е срокът на договора и е изменяна наемната цена на терена. Към молбата е приложено копие от уведомление изх. № 3828- 1/18.10.2011 г., с което е даден петдневен срок от получаване на същото за заплащане на дължими по договора за наем суми от страна на представляваното от Вас дружество, като е отправено предупреждение, че в случай на неплащане ще бъдат предприети действия по едностранно прекратявнане на договора от страна на наемодателя.

Приложено е копие от уведомление № ЖИ-14-354/20.07.2012 г., с което е прекратено едностранно действието на договора поради неизпълнение на същия от страна на наемателя на обекта и е отправена покана за предаване на същия с приемо-предавателен протокол. Приложени са обратни разписки, удостоверяващи получаването на двете уведомления.

Added : Wednesday, 12 December 2012 00:00 top back 2164 pdf