Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Писмо до „РИНГ П" ЕООД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  [PDF -  293 Kb]

№ 26-00-197(6)
24.07.2012 г.

ДО
„РИНГ П" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, 4000,
РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН", БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ",
ПОДЛЕЗ „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ", ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, ЕТ. 1

КОПИЕ ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ГР. ЦАРЕВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖИЕВ,

В отговор на писмо наш изх. № 26-00-197(4)/03.07.2012 г. в Областна администрация - Бургас е постъпило Ваше искане вх. № 26-00-197(5)/13.07.2012 г., с което е отправено предложение да бъде сключен договор за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг Делфин", находящ се на около 1,5 км. северозападно от центъра на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, актуван с АИДС № 696/23.07.2002 г., под отлагателно условие, а именно: осигурен пълен и свободен достъп до обекта, без заплащане на допълнителни суми от страна на представляваното от Вас дружество за учредяване право на преминаване до морския плаж или издаване на заповед за прекратяване на тръжната процедура по отдаване под наем на обекта - изключителна държавна собственост, поради пречки за сключване на договор досежно същия и възстановяване на внесения от дружеството депозит за участие в търга.

С оглед аргументите, изложени във Вашето искане, следва да Ви уведомя за настоящото: съгласно приложеното до Вас писмо от кмета на община Царево изрично се предвижда пълна готовност за съдействие от страна на общината за осигуряване достъп до морския плаж, като представляваното от Вас дружество, определено за спечелил търга участник, няма да бъде обременявано със заплащане на допълнителни суми като обезщетение за учредяване право на преминаване през имота, публична общинска собственост. По силата на специалния ЗУЧК е вменено в задължение на кметовете на общини да осигуряват достъп до морските плажове. В тази връзка отново Ви каним в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление да бъдат предприети от Ваша страна надлежни действия по внасяне на дължимите суми на основание заповед № РД-09-22/02.04.2012 г. за определяне спечелил тръжната процедура участник за отдаване под наем на морския плаж, като въз основа на представени от Вас в този срок оригинали на платежните документи ще бъдат предприети последващи действия за сключване на окончателен договор за наем на обекта - изключителна държавна собственост. При неизпълнение от Ваша страна и неплащане в повторно определения срок внесеният от дружеството депозит за участие в търга за отдаване под наем на морския плаж следва да бъде задържан на основание чл. 50, ал. 2 от ППЗДС.

С уважение,

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Added : Wednesday, 14 November 2012 00:00 top back 2075 pdf