Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ДО КОСТАДИН КЕХАЙОВ И ДИМИТЪР КЕХАЙОВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 91-94-35(1)
28.09.2012 г.

ДО КОСТАДИН ТОДОРОВ КЕХАЙОВ И ДИМИТЪР ТОДОРОВ КЕХАЙОВ

ЖК „ТРАКИЯ”, БЛ. № 93, ЕТ. 3, АП. 6
ГР. ПЛОВДИВ
ПК 4000

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомявам, че сте в забава по отношение на дължимите от Вас обезщетения, съгласно сключения между Вас и Областния управител на област Бургас Споразумителен протокол № 239 от 20.07.2010 г., по силата на който сте се задължили да заплащате сумата от 66,27 лв. и впоследствие актуализирана с инфлационния индекс на 69,25 лв. (писмо изх. № 91-94-35/08.03.2011 г.) до 10-то число на текущия месец за държането и ползването за жилищни нужди на имот – частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 70,50 кв.м., състоящо се от две стаи, салон, кухня и сервизни помещения, находящо се в гр. Бургас, ул. „Славянска” № 45, етаж първи, актувано с Акт за частна държавна собственост № 4911/23.04.2010 г., съставляващ част от 4/6 ид.части от двуетажна масивна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.611.174.1, цялата застроена на 118кв.м от ПИ с идентификатор 07079.611.174. Имотът, който сте ползвали е предаден на 02.07.2012 г. на служители на Областна администрация – Бургас, като за ползването му са останали неизплатени фактурите за месеците май и юни, както и такса смет за 2011 г. и натрупалите се междувременно лихви за забава, като общо задължението Ви възлиза на 176,38 лв.

Във връзка с всичко описано до тук Ви уведомявам, че следва в срок от 14 дни от получаване на настоящото писмо да заплатите дължимите 176,38 лв.

В случай, че не изпълните указаното и не платите посочената по-горе сума в 14-дневен срок от получаване на настоящото, ще се пристъпи към принудително събиране на дължимото, ведно със законната лихва и разноските по реда на ГПК, което ще увеличи размера на задължението, тъй като за производство се събират допълнително такси, които ще са за Ваша сметка.

С уважение,

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Added : Monday, 29 October 2012 00:00 top back 2119