Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Покана към "СИРИУС - 95" ООД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ [PDF - 531 Kb]
№ 26-00-493
11.09.2012 г.

ДО
"СИРИУС - 95" ООД
ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС" № 8, П. К. 8230

КОПИЕ ДО
РЕКТОРА НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СОФИЯ
БУЛ. "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" № 8
1756, ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

В Областна администрация - Бургас е постъпило писмо вх. № 21-00-8/06.06.2012 г. от ректора на Химикотехнологичния и металургичен университет - гр. София във връзка с държане без правно основание на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление в полза на ХТМУ, описан подробно в акт за публична държавна собственост № 4912/23.04.2010 г., а именно: поземлен имот с идентификатор 51500.510.47 по КККР, с площ от 29 957 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за почивен лагер, находящ се в гр. Несебър, местност Акротирия. Имотът е предоставен на основание чл. 15, ал. 3 от ЗДС със заповед № РД-11-55/20.08.2009 г. на МОМН в управление на учебното заведение ведно с построените в рамките на същия сгради.

В посоченото писмо е изложено твърдението, че представляваното от Вас дружество ползва незаконна постройка - склад за строителни материали, заедно с оградена около същата територия с площ от приблизително два декара. Към писмото е приложено и копие от адресирана до Вас покана за преустановяване незаконосъобразното ползване на сградата, разположена в поземления имот, като е изложено и предупреждение, че при липса на надлежно поведение от Ваша страна, ще бъдат сезирани компетентните държавни органи за предприемане на действия по преустановяване ползването на имота.

С писмо изх. № 21-00-8(1)/03.07.2012 г. и писмо изх. № 21-00-8(3)/25.07.2012 г. е поискана допълнителна информация относно проведената между университета и
представляваното от Вас дружество кореспондениция. Като приложения към писмата са изпратени заверено от подателя копие от покана № ПО-14-640/13.06.2011 г., адресирана до представляваното от Вас дружество за освобождаване на завзетия без правно основание имот, както и обратна разписка за доставяне на същата от 27.06.2011 г. Приложен е и снимков материал на построения от дружеството склад и на оградената без правно основание част от имота, предоставен в управление на ХТМУ.

С оглед така представените документи ректорът на университета е отправил искане до Областния управител на област Бургас за издаване на заповед на основание чл. 80 от ЗДС за принудително изземване на имот - държавна собственост, държан без правно основание от „СИРИУС - 95" ООД.

Added : Monday, 08 October 2012 00:00 top back 1730 pdf