Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Покана към „КД” ЕООД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ [PDF - 104 Kb]
№ 91-97-163/2/
17.08.2012 г.

ДО
„КД” ЕООД
УПРАВИТЕЛ СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА
УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9
ГР. БУРГАС

Копие:
СНЦ„Алтернативна енергия”
Председател на УС - Андрей Магриотов Едрев
Гр.Бургас
Ул.”Цар Симеон І” №111, вх.3, ет.2

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕДРЕВ,

Във връзка с продължаващо от Вас държане без правно основание на обект — изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Резово", с обща площ от 708 кв. м. и активна пясъчна площ от 685 кв. м. (ПИ с идентификатор 62459.7134 по КККР на село Резово), заедно с прилежащата му акватория, находящ се в с.Резово, община Царево, област Бургас, актуван с АИДС № 1015/15.09.2007г., Ви уведомявам, ЧЕ ОТКРИВАМ административно производство за изземване на посоченият обект/имот на основание чл.80 от Закона за държавната собственост.

С уведомление изх. № 91-97-163/06.08.2012 г., поради съществено неизпълнение на поети от наемателя задължения, едностранно е прекратено наемното правоотношение, считано от датата на връчване, респ. поставяне на таблото и интернет страницата на администрацията, като е предоставен 7-дневен срок от тази дата за освобождаване на морския плаж и за премахване за сметка на „КД" ЕООД на всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети от плаж „Резово". Писмото е адресирано до търговеца - наемател и до Андрей Едрев като представител на СНЦ „Алтернативна енергия".

Срокът за доброволно предаване на имота е изтекъл на 14.08.2012 г., като на 15.08.2012 г. е извършена проверка от служители на Областна администрация - Бургас във връзка с освобождаване на същия. На проверката е присъствал Андрей Магриотов Едрев, който е отказал да освободи плажа, изявявайки желание да го направи едва към 17.09 на настоящата година. Установено е, че и по времето на проверката преместваемият обект продължава да функционира.

Държането на морският плаж „Резово" от Ваша страна не е на валидно правно основание, поради което следва да се проведе административно производство за изземването му, което да приключи с издаване на заповед с насрочване на дата за изземване на основание чл.80 от Закона за държавната собственост, съобщена освен чрез отправяне на писмено съобщение, така и чрез поставяне на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Бургас, в интернет страницата на Областна администрация Бургас, залепване на адресите на управление на юридическите лица, по електронна поща и/или друг обичаен начин.

В срок до 17.30 ч. на 20.08.2012г. можете на основание чл.34 ал.з от АПК да представите обяснения или възражения в Областна администрация по повод откритото производство, съответно да изразите становище по събраните доказателства и да сочите и представяте допълнителни такива.

Разполагате с възможност да се запознаете с образуваната преписка, да преглеждате документите по преписката, както и да правите бележки и извадки по време на работните дни между 09.00 и 17.30 часа в сградата на Областна администрация - Бургас в гр. Бургас, ул. „Цар Петър" № 1.

Added : Friday, 17 August 2012 00:00 top back 1755 pdf